zjawiskiem magnetosprężystym

Encyklopedia PWN

zjawisko zmiany namagnesowania ciała magnetycznego pod wpływem jego odkształcenia;
magnetostrykcja
[gr.-łac.],
zjawisko sprężystego odkształcania się ciała magnet. podczas magnesowania;
dział nauki o magnetyzmie obejmujący zjawiska magnet. zależne od czasu;
fiz. nieodwracalne procesy termodynamiczne polegające na przenoszeniu w układzie: energii, entropii, masy, pędu, ładunku itp. (mechanika statystyczna);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia