zgon

Encyklopedia PWN

demogr. trwały zanik wszystkich oznak życia, po żywym urodzeniu, stwierdzony przez osoby kompetentne;
świadectwo zgonu, karta zgonu,
dokument służący do zgłoszenia i rejestracji zgonu;
med. nagły, nieoczekiwany zgon niemowlęcia nie znajdujący wyjaśnienia w danych z wywiadu ani w wynikach badania pośmiertnego;
demogr. strumień zgonów w danej populacji w jednostce czasu (np. w ciągu roku);
demogr. odtwarzanie (w czasie) liczby i struktury ludności pod wpływem ruchu naturalnego i wędrówkowego;
tablica trwania życia, tablica wymieralności, ang. life table, fr. table de mortalité,
demogr. modelowa konstrukcja, która przedstawia nierosnący ciąg liczb osób dożywających oraz niemalejący ciąg liczb osób zmarłych, pochodzących z jednorodnej populacji lub kohorty początkowej;
specyficzny, historyczny proces zmian reprodukcji ludności związany z modernizacją społeczeństw.
demogr. część szerszego pojęcia — ruch ludności, oznaczającego fizyczne przemieszczenia ludzi lub zmiany w czasie liczby i struktury demograficznej ludności.
w Polsce wpis dokonywany w księdze stanu cywilnego odnotowujący zdarzenie, które prawo nakazuje rejestrować;
demogr. ogół mieszkańców określonego terytorium, np. państwa, lub wszystkich krajów świata; podstawowa kategoria demografii.
sekcja zwłok, autopsja,
pośmiertne badanie zwłok;
demografia
[gr. dḗmos ‘lud’, gráphō ‘piszę’],
dyscyplina naukowa, która podejmuje badania zjawisk ludnościowych, zmierzające do wykrycia prawidłowości, którym te zjawiska podlegają.
wielkości (liczby bezwzględne i względne), które pozwalają wykryć lub potwierdzić prawidłowości zjawisk ludnościowych i obrazują natężenie tych zjawisk.
ważna informacja o różnorodnym charakterze (politycznym, sportowym, kulturalnym, dotycząca zgonu ważnej osobistości, katastrofy, konfliktu zbrojnego itp.);
niedostatek środków żywnościowych, wynikający z ich braku lub niemożności dysponowania nimi w ilości niezbędnej do zaspokojenia uczucia głodu, powodujący wzrost liczby zgonów, a w skrajnej formie prowadzący do wyniszczenia znacznej części populacji.
namnażanie identycznych genów (klonowanie DNA) bądź organizmów;
dział nauki wykorzystujący wiadomości z szeroko pojętej wiedzy med. i pokrewnych nauk przyr. na potrzeby prawa i wymiaru sprawiedliwości; m.s w wielu krajach jest zw. medycyną prawną.
med. sinowiśniowe (rzadziej żywoczerwonawe) zabarwienie powłok ciała powstające jako efekt ustania czynności serca i opadania krwi do naczyń żylnych najniżej położonych części ciała;
w demografii działalność zmierzająca do realizacji pożądanej przez potencjalnych rodziców liczby potomstwa i pożądanego kalendarza urodzeń.
demogr. zbiory jednostkowych danych, dotyczących podstawowych faktów (zdarzeń, procesów) demograficznych, wykorzystywane do celów administracyjnych i będące podstawowym źródłem statystyki ludności.

Słownik języka polskiego PWN

zgon «śmierć»
zgon naturalny «śmierć fizjologiczna»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia