względny

Encyklopedia PWN

stosunek błędu bezwzględnego do wartości przyjętej jako wzorzec przy obliczaniu błędu bezwzględnego.
otwór względny obiektywu, apertura obiektywu,
fot. stosunek 2 liczb: średnicy źrenicy wejściowej obiektywu (przesłona) do długości jego ogniskowej;
archeol. ustalanie kolejności występowania po sobie zjawisk kulturowych (bez możności podania ich dat absolutnych) na podstawie m.in. rozwoju form (np. ceramiki, narzędzi pracy, ozdób), uwarstwienia zabytków w ziemi.
ciśnienie mierzone względem ciśnienia otoczenia, któremu przypisano wartość 0.
w procedurach wyborczych ustalenie, że dla skuteczności wyboru wystarcza, aby liczba głosów oddanych na rzecz kandydata przewyższała liczbę głosów oddanych na rzecz któregokolwiek innego z kandydatów, nie musi ona jednak przekraczać połowy ogólnej liczby głosujących (np. wybory bryt. Izby Gmin albo pol. senatu).
ekon. wrażliwość podaży na zmianę ceny, stosunek względnej (procentowej) zmiany podaży do względnej zmiany ceny;
ekon. wrażliwość popytu na zmiany jego determinant (czynników określających rozmiary popytu);
geochronologia
[gr. gḗ ‘ziemia’, chrónos ‘czas’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
rachuba czasu i datowanie zjawisk w historii Ziemi (wieku skał, transgresji i regresji morza, ruchów górotwórczych, intruzji magmowych i in.).
grawimetr
[łac. gravis ‘ciężki’, gr. metréō ‘mierzę’],
przyrząd do pomiarów przyspieszenia ziemskiego ;
grawimetria
[łac. gravis ‘ciężki’, gr. metréō ‘mierzę’],
nauka zajmująca się pomiarami przyspieszenia ziemskiego (tj. natężenia pola siły ciężkości), a także ich wykorzystaniem w technice i naukach przyrodniczych;
aerodynamiczny profil, profil lotniczy,
kształt przekroju poprzecznego skrzydeł, łopat śmigła i płatów usterzenia samolotu, łopat wirnika śmigłowca, turbin i in. maszyn przepływowych, skrzydeł śruby napędowej.
widzialne skupisko mikroskopijnych cząstek stałych bądź ciekłych (kropel wody lub kryształów lodu, zwanych też cząstkami chmurowymi) w atmosferze ziemskiej, unoszonych prądami powietrza lub powoli opadających.
fiz. zmiana częstotliwości drgań, a zatem i długości fali, rejestrowana przez odbiornik (postrzegana przez obserwatora) przy względnym ruchu źródła i odbiornika fal, w porównaniu z częstotliwością rejestrowaną przy względnym ich spoczynku; występuje dla dowolnego ruchu falowego.
dynamika
[gr. dynamikós ‘mający siłę’, ‘silny’],
dział mechaniki klas. badający ruch (kinetyka) i równowagę (statyka) ciał materialnych pod wpływem działających na nie sił.
wysoko położone fragmenty lądów, mniej lub bardziej rozczłonkowane, o dużych wysokościach względnych i nachyleniach stoków, oddzielone od sąsiednich wyżyn lub nizin wyraźną granicą naturalną.
demogr. ogół mieszkańców określonego terytorium, np. państwa, lub wszystkich krajów świata; podstawowa kategoria demografii.
właściwość pomiaru, polegająca na tym, że jego wynik ym (tj. wartość zmierzona) jest tylko przybliżeniem wartości prawdziwej yt wielkości mierzonej;
stan prawny warunkujący dopuszczalność przeprowadzenia postępowania sądowego;
wegetarianizm
[niem. < średniow. łacina vegetarius ‘roślinny’],
jarstwo,
sposób odżywiania się ludzi pokarmami wyłącznie roślinnymi (wegetarianizm absolutny) lub roślinno-nabiałowymi (wegetarianizm względny).

Słownik języka polskiego PWN

względny
1. «zależny od różnych względów»
2. «dość dobry»

• względność
ruch względny fiz. «ruch rozpatrywany w poruszającym się, względem podstawowego, układzie współrzędnych»
zaimek względny jęz. «zaimek zastępujący wyrazy nazywające przedmioty lub właściwość przedmiotu, o których była mowa»
liczba względna «liczba dodatnia, ujemna lub zero»
masa atomowa (względna) «masa atomu danego pierwiastka chemicznego, odniesiona do 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, przyjętej za atomową jednostkę masy»
masa cząsteczkowa (względna) «masa danej cząsteczki odniesiona do 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, przyjętej za atomową jednostkę masy, obliczana jako suma mas atomowych pierwiastków tworzących cząsteczkę»
prędkość względna «prędkość rozpatrywana w poruszającym się układzie współrzędnych»
wysokość względna «wysokość wyżyny, wzgórza, góry liczona od podnóża; też: wysokość zbocza doliny mierzona od jej dna do górnego załomu»
zdanie względne jęz. «każde zdanie podrzędne wprowadzone przez zaimek względny»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia