wyznaniowy

Encyklopedia PWN

przepisy regulujące działalność Kościołów w danym państwie, a zwłaszcza stosunki między państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi.
polityka państwa wobec organizacji rel. i wyznawców religii;
związek rel. osób wyznających judaizm i mieszkających w Polsce;
zasada ustrojowa określająca stosunki między państwem a Kościołem (związkami wyznaniowymi).
reformacja
[łac. reformatio ‘przekształcenie’],
ruch religijny, teologiczny i społeczny w łonie Kościoła zachodniego w XVI i na początku XVII w., w wyniku którego powstały Kościoły ewangelickie (Kościół ewangelicko-luterański i Kościół ewangelicko-reformowany), a w dalszej konsekwencji — Kościoły protestanckie (protestantyzm).
brak przynależności do zorganizowanej grupy lub wspólnoty religijnej (Kościół, denominacja, sekta).
Melanchton Filip Wymowa, właśc. Philipp Schwartzerdt, ur. 16 II 1497, Bretten (Palatynat Reński), zm. 19 IV 1560, Wittenberga,
niemiecki filolog, reformator szkolnictwa, teolog ewangelicki i działacz reformacyjny.
walki toczone w Europie (zwłaszcza w Niemczech i Francji) XVI–XVII w. na podłożu wyznaniowym pomiędzy zwolennikami wyznań protestanckich a katolikami, przeważnie o charakterze wojen domowych;
prawo regulowany przez prawo trwały związek kobiety i mężczyzny zawarty w celu wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra założonej rodziny, a zwłaszcza wychowania dzieci.
organizacja społeczna, która powstaje i działa najczęściej na podstawie programu, stanowiącego ideowo-polityczny wyraz aspiracji i interesów grupowych reprezentowanych przez nią odłamów społeczeństwa, zmierzająca do realizacji tego programu w państwie przez zdobycie władzy państwowej, jej zdominowanie lub zdobycie istotnego w niej udziału oraz przez jej sprawowanie lub kontrolę i wywieranie wpływu na ważne politycznie decyzje władz publicznych podejmowane w państwie.
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
antyklerykalizm
[gr. antí ‘przeciw’, ‘naprzeciw’, łac. clericus ‘duchowny’],
w potocznym rozumieniu postawa niechęci, czasami przechodzącej we wrogość, wobec zbytniego zaangażowania kleru (zwłaszcza katolickiego) w życie polityczno-społeczne, motywowana obawą przed przekształceniem systemu państwowego w system teokratyczny (państwo wyznaniowe); liberalny ruch polityczno-intelektualny, którego celem jest zmniejszenie wpływu kleru i instytucji religijnych na życie publiczne; u jego podłoża leży pojmowanie jednostki ludzkiej jako wolnej i niepodlegającej kontroli, również w sferze religijnej (obyczajowej);
Gustaw I Waza, założyciel dynastii Wazów, ur. zapewne 12 V 1496, Lindholm, zm. 29 IX 1560, Sztokholm,
król Szwecji.
Irlandia Północna, Northern Ireland Wymowa,
część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej położona w północno-wschodniej części wyspy Irlandia nad Oceanem Atlantyckim (na północy) i Morzem Irlandzkim (na wschodzie);
jedna z największych organizacji kościelnych w łonie protestantyzmu.
jedna z największych organizacji kościelnych w łonie protestantyzmu.
termin używany na określenie grupy społecznej charakteryzującej się określonym stylem życia, odmiennym od chłopskiego (wiejskiego) i szlacheckiego lub arystokratycznego.
społeczności trwale zamieszkujące pewne terytorium (zwłaszcza państwa), różniące się od większości jego mieszkańców lub od społeczności panującej politycznie cechą lub cechami, które powodują uznawanie ich w świadomości społecznej za odmienne, a w stosunkach społecznych wywołują nieraz dyskryminację; cechami takimi bywają zwłaszcza: religia, język, świadomość narodowa, kultura itd. Współcześnie pojęcie „mniejszość” jest rozumiane coraz szerzej, np. mniejszości seksualne, kobiety jako mniejszość upośledzona.

Słownik języka polskiego PWN

wyznanie
1. «wypowiedź, w której ktoś coś wyznaje»
2. «religia wyznawana przez jakąś grupę ludzi»

• wyznaniowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia