wiązanie chemiczne

Encyklopedia PWN

oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
rodzaj oddziaływania międzycząsteczkowego lub wewnątrzcząsteczkowego za pośrednictwem atomu wodoru;
wiązanie koordynacyjne, wiązanie donorowo-akceptorowe,
wiązanie chemiczne, które tworzy para elektronów pochodząca od jednego atomu (donora) wiążącego się z drugim atomem (akceptorem) o nie zapełnionej powłoce elektronowej;
wiązanie chem. między atomami utworzone przez 2 wiążące pary elektronów;
wiązanie chem. między atomami utworzone przez 1 wiążącą parę elektronów;
wiązanie chemiczne utworzone przez 3 wiążące pary elektronów;
kowalencyjne wiązanie chemiczne między atomami różnych pierwiastków, w którym chmura elektronów tworzących to wiązanie ma większą gęstość w pobliżu jednego z atomów (atomu pierwiastka chemicznego o większej elektroujemności).
wiązanie wysokoenergetyczne, wiązanie makroenergetyczne,
biochem. wiązanie chemiczne, którego rozkład uwalnia w komórkach organizmów żywych znaczne ilości energii swobodnej;
wiązanie jonowe, wiązanie elektrowalencyjne,
rodzaj → wiązania chemicznego.
wiązanie chemiczne utworzone przez elektrony opisane orbitalem molekularnym antysymetrycznym względem odbicia w płaszczyźnie przechodzącej przez oś wiązania.
biochem. wiązanie chemiczne, występujące w peptydach i białkach; → peptydowe wiązanie.
wiązanie chemiczne utworzone przez elektrony opisane orbitalem molekularnym symetrycznym względem obrotów wokół osi wiązania.
wiązanie chemiczne;
parametr widmowy stosowany w spektroskopii cząsteczkowej (molekularnej), gł. w spektroskopii jądrowego rezonansu magnet. (NMR) i spektroskopii fotoelektronowej;
substancja jednorodna zbudowana z identycznych cząsteczek, w skład których wchodzą połączone w określony sposób atomy 2 lub więcej pierwiastków chemicznych, zwykle w ściśle określonych proporcjach, mająca odmienne właściwości od właściwości tworzących ją składników.
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia