troposferę

Encyklopedia PWN

troposfera
[gr.],
warstwa atmosfery ziemskiej najbliższa powierzchni Ziemi, rozciągająca się do wys. 7–10 km nad obszarami podbiegunowymi, 10–12 km nad umiarkowanymi szer. geogr. i 16–18 km nad równikiem;
fale elektromagnetyczne dł. od 0,1 mm do 100 km (częst. od 3000 GHz do 3 kHz).
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
układ ruchów powietrza w atmosferze ziemskiej uśredniony przestrzennie (na ogół południkowo) i w długich przedziałach czasu (pora roku, wiele lat).
zjawisko wzrostu temperatury w troposferze ze wzrostem wysokości, zamiast normalnie obserwowanego tam spadku temperatury z wysokością (średnio ok. 5–6 K/km).
meteorol. ruchy powietrza w atmosferze ziemskiej mające składową pionową, skierowaną w górę (p.p. wstępujące) lub w dół (p.p. zstępujące).
radiolinia
[łac.],
linia radiowa,
telekom. linia transmisyjna służąca do dwukierunkowego przesyłania sygnałów za pośrednictwem fal radiowych (gł. mikrofal), ukształtowanych w wąską wiązkę za pomocą kierunkowych anten nadawczo-odbiorczych.
techn. dopełnienie wyróżnionego systemu do całej przestrzeni, czyli zbiór wszystkich obiektów (wraz z ich atrybutami oraz relacjami między atrybutami), które, z uwagi na przyjęte kryteria przynależności do systemu, nie zostały do niego zaliczone.
tropopauza
[gr.],
warstwa przejściowa w atmosferze ziemskiej, oddzielająca troposferę od stratosfery;
aerozole, w których fazą rozpraszającą jest powietrze, a fazą rozproszoną są mikroskopijne cząstki (stałe i ciekłe) stanowiące zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej.
analiza zdalna, teleanaliza,
chem. analiza obiektów niedostępnych, których nie sprowadza się do laboratorium.
antypasat
[gr.-hol.],
wiatr o kierunku zachodnim wiejący w górnej troposferze;
biosfera
[gr. bíos ‘życie’, sphaíra ‘kula’],
sfera biotyczna,
ekol. przestrzeń zajęta przez organizmy żywe i znajdująca się pod silnym wpływem ich działalności;
zespół zjawisk związanych z występowaniem chmur cumulonimbus;
widzialne skupisko mikroskopijnych cząstek stałych bądź ciekłych (kropel wody lub kryształów lodu, zwanych też cząstkami chmurowymi) w atmosferze ziemskiej, unoszonych prądami powietrza lub powoli opadających.
prąd strumieniowy, ang. jet stream,
intensywny poziomy strumień powietrza w atmosferze ziemskiej, występujący najczęściej na granicy troposfery i stratosfery;
swobodne rozchodzenie się fal radiowych w atmosferze ziemskiej;
stratosfera
[łac.-gr.],
warstwa atmosfery ziemskiej znajdująca się nad troposferą, na wys. od 10–18 km do 45–50 km;
Teisserenc de Bort
[tesrạ̃ dö bọr]
Léon Philippe, ur. 5 XI 1855, Paryż, zm. 2 I 1913, Cannes,
meteorolog francuski;
warstwa graniczna, planetarna warstwa graniczna,
meteorol. warstwa atmosfery ziemskiej, będąca częścią troposfery, rozciągająca się od powierzchni Ziemi do wys. od kilkudziesięciu do ok. 2000 m.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia