system austriacki

Encyklopedia PWN

Austriacki Bank Narodowy, Öesterreichische Nationalbank,
austriacki bank centralny,
Europejski System Walutowy, ang. European Monetary System (EMS),
system koordynacji polityki kursowej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich; wszedł w życie 13 III 1979 z mocą wsteczną od 1 I 1979,
sposób rejestracji obiegu i porządkowania akt powstających w toku działalności urzędu;
system miar stosowany w końcu XVIII i w XIX w. w większej części monarchii austr. (od 1867 austro-węgierskiej);
systemy miar długości, powierzchni, objętości oraz wag kształtujące się w trakcie wielowiekowego procesu, w podstawowych dziedzinach działalności ludzkiej, wymagających oceny wielkości: w pracy ludzkiej i zwierzęcej, w produkcji (np. rolnictwo, górnictwo, rzemiosło), w podróżach, handlu i transporcie oraz innych, codziennych sytuacjach (np. odległość mierzona zasięgiem wzroku, czułością słuchu).
ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia