superego

Encyklopedia PWN

superego
[łac.],
pojęcie z zakresu psychoanalizy — warstwa osobowości obejmująca uwewnętrznione w toku socjalizacji i wychowania normy, zasady społeczne i wartości;
Freud
[froid]
Sigmund Wymowa, ur. 6 V 1856, we Freibergu (ob. Příbor, Czechy), zm. 23 IX 1939, Londyn;
austriacki neurolog i psychiatra, twórca psychoanalizy.
kierunek psychologii głębi (teoria) i metoda psychoterapii (praktyka) zainicjowane przez S. Freuda.
identyfikacja
[łac. identificare ‘utożsamiać’],
psychol.
psychol. jednoczesne występowanie sprzecznych lub wzajemnie wykluczających się impulsów, pragnień lub niemożliwych do pogodzenia reakcji;
psychol. reakcje psychiczne pojawiające się w sytuacjach wywołujących poczucie lęku i osobistego zagrożenia, umożliwiające zmniejszenie lub eliminację tego poczucia bez zmiany obiektywnej sytuacji;
psychoterapia
[gr. psychḗ ‘dusza’, therapeía ‘leczenie’],
specjalistyczne metody oddziaływania psychol., które prowadzą do trwałej zmiany w funkcjonowaniu ludzi wykazujących zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania o charakterze psychogennym, np. nerwicowe i psychosomatyczne, osobowości, a także uzależnienia.
sumienie, gr. syneídēsis, łac. conscientia,
pojęcie z zakresu moralistyki, etyki i teologii moralnej (o bardzo szerokim znaczeniu), rozumiane zazwyczaj jako: wewnętrzna instancja orzekania moralnego, indywidualne rozeznanie dobra i zła, zinterioryzowane wartości uznane przez jednostkę, a wyznawane przez grupę społeczną.
super-
[łac. super ‘nad’],
pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający najwyższy stopień lub najwyższą jakość tego, co oznacza drugi człon wyrazów;

Słownik języka polskiego PWN

superego «w psychoanalizie: sfera osobowości obejmująca wykształcone w toku życia normy, zasady społeczne i wartości»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia