serce

Encyklopedia PWN

narząd mięśniowy, którego skurcze wywołują krążenie krwi;
filoz. u Platona sfera uczuć pośrednicząca między bodźcami życiowymi (bios) a duchowymi (logos); u B. Pascala władza poznania intuicyjnego; także symbol miłosierdzia.
symbol miłości Boga do ludzi, przedmiot szczególnego kultu katolików.
urządzenie med. (pompa) — zewn. lub implantowane — do okresowego wspomagania lub zastępowania czynności serca, najczęściej lewej komory,
med. zespół objawów występujących w wyniku nadciśnienia w krążeniu płucnym;
Ryszard I Lwie Serce, fr. Richard Cœur de Lion, ang. Richard the Lionheart, z dyn. Plantagenetów, ur. 8 IX 1157, Oksford, zm. 6 IV 1199, Châlus k. Limoges,
król Anglii.
Szczep Rogate Serce, Szczep Szukalszczyków herbu „Rogate Serce”,
grupa artyst. utworzona 1929 z inicjatywy S. Szukalskiego;
biol. właściwość kurczenia się mięśnia sercowego w regularnych odstępach czasu;
rozrusznik serca, stymulator serca, kardiostymulator,
rodzaj elektr. stymulatora funkcjonalnego (elektrostymulacja funkcjonalna), stosowanego w celu pobudzania mięśni komór serca do skurczu, w warunkach uszkodzenia układu bodźcotwórczo-przewodzącego serca, a zwłaszcza węzła zatokowo-przedsionkowego (naturalnego rozrusznika serca w zatoce prawego przedsionka serca) lub węzła przedsionkowo-komorowego i pęczka Hisa — manifestujących się zaburzeniami rytmu zatokowego lub upośledzeniem przewodnictwa pobudzeń do komór;
stan, w którym brzegi zastawek serca nie przylegają do siebie dokładnie, wskutek czego krew może płynąć w nieprawidłowym kierunku;
med. stan, w którym serce nie jest w stanie sprawować swej prawidłowej funkcji, jedna z przyczyn niewydolności krążenia;
med. zwolnienie bądź całkowite przerwanie przewodzenia bodźców w dowolnym odcinku układu przewodzącego serca;
anatomiczne zniekształcenia serca;
med. zespół objawów klinicznych będących następstwem nagle powstałej martwicy części mięśnia sercowego, spowodowanej przerwaniem dopływu krwi do tej części serca przez odpowiednio długi czas;
wielogodzinna rejestracja potencjałów czynnościowych serca w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności badanego;
med. odczucie nieprawidłowej, wzmożonej i przyspieszonej czynności serca;
med. zaburzenie rytmu serca;
med. zaburzenie rytmu serca;
dźwięki towarzyszące pracy serca, wysłuchiwane na powierzchni klatki piersiowej za pomocą słuchawki lekarskiej;

Słownik języka polskiego PWN

serce
1. «narząd mięśniowy, którego praca warunkuje krążenie krwi w układzie naczyniowym»
2. «miejsce z lewej strony piersi, gdzie się znajduje serce»
3. «charakter i typ uczuciowości człowieka»
4. «siedlisko wewnętrznych, duchowych przeżyć człowieka»
5. «uczuciowy, życzliwy stosunek do ludzi»
6. «siedlisko uczuć i przeżyć miłosnych»
7. «wielka siła moralna lub odwaga; też: ochota do czegoś»
8. «najważniejszy lub środkowy punkt czegoś»
9. «przedmiot lub rysunek mający kształt spłaszczonego stożka, zwróconego podstawą ku górze»
10. «umieszczony wewnątrz dzwonu metalowy drążek, który w zderzeniu ze ściankami wydaje donośny dźwięk»

• serduszko
sztuczne serce «aparat zastępujący, zwykle na czas operacji, pracę serca»
akcja serca «bicie serca»
czysty ton serca «ton serca bez szmerów»
masaż serca «metoda reanimacji stosowana w wypadku nagłego zatrzymania akcji serca, polegająca na rytmicznym uciskaniu mostka»
migotanie komór (serca) «liczne skurcze dodatkowe powstające w różnych odcinkach komór serca»
migotanie przedsionków (serca) «zaburzenie rytmu pracy serca polegające na bardzo szybkich i częstych skurczach przedsionków»
niedomykalność zastawek serca «wada serca polegająca na nieprzyleganiu ściśle do siebie zastawek»
przegroda serca, przegroda międzykomorowa «podłużna gruba ścianka dzieląca serce na lewą i prawą komorę»
rozrusznik serca «aparat wytwarzający bodźce elektryczne sztucznie pobudzające mięsień sercowy»
uderzenie serca, pulsu, tętna «odgłos towarzyszący rytmicznym skurczom naczyń krwionośnych serca, wyczuwalny w tętnicach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia