separacja

Encyklopedia PWN

separacja
[łac. separatio ‘oddzielenie’],
prawo trwałe lub przejściowe przerwanie wszystkich lub niektórych więzi łączących małżonków bez rozwiązywania małżeństwa;
separacja
[łac. separatio ‘oddzielenie’],
filoz. w filozofii o orientacji arystotelesowsko-tomistycznej czynność intelektu wypracowywująca metafizyczne pojęcie bytu;
separacja
[łac. separatio ‘oddzielenie’],
chem., techn. ogólna nazwa procesu rozdzielania mieszanin;
oddzielenie gruntów chłopskich od dworskich, głównie w celu ulepszenia metod i form uprawy roli;
wydzielanie czystych izotopów bądź wzbogacanie zawartości wybranego izotopu danego pierwiastka chemicznego;
obrzędy przejścia, fr. rites de passage,
działania rytualne mające w symboliczny sposób wyrażać i podkreślać fakt zmiany statusu społecznego jednostek lub całych grup;
urządzenie elektroniczne przeznaczone do odbioru sygnałów telewizyjnych (emitowanych przez telewizyjne stacje nadawcze za pomocą anten nadawczych lub przesyłanych przewodowo w telewizyjnych sieciach przewodowych; telewizja) oraz do przetwarzania ich na obraz, odtwarzany na ekranie kineskopu lub ekranie LCD czy PDP, i na towarzyszący mu dźwięk, odtwarzany za pomocą głośnika (zespołu głośników) bądź słuchawek.
apartheid
[afrikaans, ‘separacja’, ‘odrębność’, ‘rozróżnienie’],
doktryna społeczno-polityczna, realizowana 1948–94 w Związku Południowej Afryki (od 1961 pod nazwą Republika Południowej Afryki, RPA) jako podstawa systemu państwowego.
asceza
[gr. áskēsis ‘ćwiczenie’, ‘wprawianie się’],
zespół różnorodnych praktyk rel. (fiz. i duchowych), stanowiących jedną z najbardziej znanych metod doskonalenia życia rel. człowieka.
Do grudnia 1971 wschodnia część Pakistanu.
Byron
[bạırən]
George Gordon Wymowa, lord, ur. 22 I 1788, Londyn, zm. 19 IV 1824, Missolungi (Grecja),
poeta angielski, jeden z głównych twórców europejskiego romantyzmu.
całkujący układ, obwód całkujący,
elektron. obwód prądu zmiennego, w którym napięcie wyjściowe Uwy jest proporcjonalne do całki napięcia wejściowego Uwe, czyli: , gdzie K — współczynnik proporcjonalności, t — czas;
układ elektr. służący do dzielenia (w zadanym stosunku) napięcia elektr. zasilającego (napięcia wejściowego), stałego lub przemiennego, na 2 lub więcej napięć składowych (napięć wyjściowych);
Ferdynand III Święty, Fernando III el Santo, ur. ok. 1200, zm. 30 V 1252, Sewilla,
król Kastylii od 1217, Leónu od 1230, ojciec Alfonsa X Mądrego; 1671 kanonizowany;
Gandhi Indira Priyadarshini, ur. 19 XI 1917, Allahabad, zm. 31 X 1984, New Delhi,
polityk indyjska, premier Indii.
hemoterapia
[gr.haíma ‘krew’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’],
lecznicze zastosowanie krwi i środków krwiopochodnych;
izotopy
[gr. ísos ‘równy’, tópos ‘miejsce’],
nuklidy o tej samej liczbie atomowej Z i różnych liczbach masowych A (tj. o tej samej liczbie protonów i różnych liczbach neutronów);
ustawa określająca zasady ustroju Stanów Zjednoczonych, organizację władz państwa oraz prawa i obowiązki obywatelskie;
prawo regulowany przez prawo trwały związek kobiety i mężczyzny zawarty w celu wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra założonej rodziny, a zwłaszcza wychowania dzieci.

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

separacja
1. «uchylenie wspólnoty małżeńskiej bez prawa wstępowania przez któregokolwiek z małżonków w nowy związek małżeński»
2. «oddzielenie lub odosobnienie osób albo rzeczy»

• separacyjny • separować
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia