rozkładu

Encyklopedia PWN

mat. pojęcie algebraiczne najczęściej definiowane dla pierścieni, rzadziej dla innych algebr ogólnych (np. dla półgrup).
reakcja rozkładu, reakcja analizy, analiza,
typ reakcji chemicznej.
gęstość rozkładu, gęstość prawdopodobieństwa, funkcja gęstości,
mat. funkcja f pozwalająca obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A, związanego ze zmienną losową X, za pomocą wyrażenia całkowego P(XA) = ∫Af(x)dx.
rozkład normalny, rozkład Gaussa,
mat., statyst. jeden z najczęściej spotykanych w praktyce rozkładów prawdopodobieństwa typu ciągłego, → rozkład zmiennej losowej.
mat. jeden z rozkładów prawdopodobieństwa (→ rozkład zmiennej losowej).
mat., statyst. jeden z rozkładów prawdopodobieństwa; → rozkład zmiennej losowej.
mat. jeden z rozkładów prawdopodobieństwa; → rozkład zmiennej losowej.
mat. przedstawienie liczby, funkcji, wielomianu w postaci iloczynu, np.: 210 = 5 · 6 · 7, sin2x = 2 · sinx · cosx, x3 + x2 + x + 1 = (x2 + 1)(x + 1), x2 − 1 = (x + 1)(x – 1);
mat., statyst. jeden z rozkładów prawdopodobieństwa; → rozkład zmiennej losowej.
ekol. rozmieszczenie organizmów w przestrzeni, wynikające ze sposobu wykorzystania przez organizmy przestrzeni życiowej;
rozkład zmiennej losowej, rozkład prawdopodobieństwa,
mat. miara prawdopodobieństwa wyznaczona przez zmienną losową w zbiorze jej możliwych wartości.
rozkład cząstek opisywanych na gruncie teorii klas., tworzących układ makroskopowy w stanie równowagi termodynamicznej (termodynamiczny stan), będący rozwiązaniem stacjonarnego (niezależnego od czasu) równania Boltzmanna: , gdzie μ — potencjał chem., T — temperatura bezwzględna, kB — stała Boltzmanna, jest energią cząstki (m — masa, U( ) — energia potencjalna);
fiz. taki rozkład masy płynu, w którego przypadku (w odróżnieniu od rozkładu barotropowego) gęstość płynu jest funkcją nie tylko ciśnienia, ale i innych parametrów (np. temperatury, wilgotności);
fiz. taki rozkład masy płynu, w którego przypadku (w odróżnieniu od rozkładu baroklinowego) gęstość płynu zależy tylko od ciśnienia;
Maxwella rozkład, rozkład prędkości Maxwella,
statyst. prawo rozkładu prędkości (pędów) ruchu postępowego cząstek (atomów, cząsteczek) gazu opisywanego na gruncie teorii klas. i pozostającego w równowadze termodynamicznej (w temperaturze T);
wzór opisujący właściwości układu nierozróżnialnych, nie oddziałujących ze sobą fermionów;

Słownik języka polskiego PWN

rozkład
1. «porządek, według którego coś się dzieje w czasie»
2. «rozplanowanie czegoś w przestrzeni»
3. «podział na ementy składowe»
4. «upadek wartości»
5. «proces rozpadania się substancji organicznych, zwykle na skutek działania bakterii»
6. «rozpad cząsteczki chemicznej na mniejsze fragmenty»
7. «w grze w brydża: sposób rozłożenia kart między grających»
8. «wykaz zwierzyny odstrzelonej na określonej powierzchni i w określonym czasie»
9. zob. pokot.
10. «zależność między dwoma zjawiskami ustalona w wyniku badań statystycznych»
rozkład jazdy (pociągów, autobusów)
1. «rozplanowanie godzin odjazdów i przyjazdów pociągów, autobusów»
2. «tabela lub książka zawierająca dokładny wykaz tych godzin»
rozkład liczby na czynniki pierwsze «przedstawienie danej liczby całkowitej w postaci iloczynu liczb pierwszych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia