prawdziwe

Encyklopedia PWN

logika
[gr. logikós ‘zgodny z rozumowaniem’],
teoria czynności poznawczych, przede wszystkim naukotwórczych,
Orygenes, Ōrigénēs, ur. ok. 185, Aleksandria, zm. ok. 254, Tyr,
filozof i teolog wczesnochrześcijański, pisarz kościelny, Ojciec Kościoła.
astr. moment kulminacji górnej Słońca;
symplifikacja
[łac.],
log. uproszczenie zagadnienia mające nieraz cechy spłycenia
symplifikacja
[łac.],
log. prawo głoszące, że jeżeli prawdziwa jest koniunkcja 2 zdań, to można uznać za prawdziwe jedno z nich.
Twardowski Kazimierz Jerzy Adolf, ur. 20 X 1866, Wiedeń, zm. 11 II 1938, Lwów,
filozof, twórca szkoły lwowsko-warszawskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia