pragmatyczne

Encyklopedia PWN

uchwały synodu fr. Kościoła katol. w Bourges, przyjęte następnie przez parlament (1439) i króla jako obowiązujące prawo;
edykt ogłoszony przez króla hiszp. Ferdynanda VII, dopuszczający dziedziczenie tronu w linii żeńskiej;
edykt królewski (cesarski) regulujący szczególnie ważne sprawy państwowe (np. zasadę następstwa tronu).
edykt cesarza Karola VI, wydany 19 IV 1713, ogłaszający niepodzielność posiadłości habsburskich i ich dziedziczenie także w liniach żeńskich (Karol VI nie miał męskiego potomstwa);
psychol., socjol. podejmowanie w określonym kontekście wymiany werbalnych i pozawerbalnych sygnałów w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania lub pogłębiania więzi międzyludzkich;
historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia