pokojowa

Encyklopedia PWN

konferencja zwołana przez państwa alianckie w celu przygotowania traktatów pokojowych z państwami, które w czasie II wojny światowej były eur. sojusznikami Niemiec, tj. z Bułgarią, Finlandią, Rumunią, Węgrami i Włochami;
konferencja zwołana przez państwa ententy w celu opracowania traktatów pokojowych z pokonanymi podczas I wojny światowej państwami centralnymi (Niemcy, Austro-Węgry, Turcja i Bułgaria);
lipka pokojowa, sparmania, jeżatka, Sparmannia africana,
gatunek rośliny drzewiastej z rodziny lipowatych pochodzący z Afryki Południowej.;
czasowe zajęcie przez siły zbrojne terytorium obcego państwa,
ruch społeczny na rzecz pokoju i zapobiegania wojnom, który zaczął się rozwijać w XIX w., zwłaszcza po wojnach napoleońskich.
nar. kontyngenty sił zbrojnych oddane do dyspozycji ONZ lub z mandatu ONZ, organizacji regionalnych, np. Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie dla przeprowadzenia konkretnych operacji pokojowych, powoływane w trybie doraźnym przez Zgromadzenie Ogólne lub Radę Bezpieczeństwa ONZ.
wersalski traktat pokojowy 1919, Traktat pokoju z Niemcami,
najważniejszy z zawartych 1919–20 traktatów kończących I wojnę świat.;
zawarty 3 III 1918 w Brześciu Litewskim przez rząd bolszewicki w imieniu Rosji z państwami centralnymi (Niemcy, Austro-Węgry) i ich sojusznikami (Bułgaria, Turcja);
pięć układów pokojowych, zawartych 10 II 1947 w Paryżu z europejskimi sojusznikami Niemiec z okresu II wojny światowej (tj. z Bułgarią, Finlandią, Rumunią, Węgrami i Włochami) przez te z państw koalicji antyhitlerowskiej, które były z nimi w stanie wojny;
międzynarodowe traktaty zawarte w Paryżu;
wstępna umowa między państwami wojującymi, w której strony przyrzekają zawrzeć traktat pokoju albo przywracają pokój, pozostawiając kwestie szczegółowe do uregulowania w późniejszej umowie.
Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań Pokojowych, ang. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI),
organizacja międzynar. zał. 1966 i finansowana gł. przez parlament Szwecji w celu badania zagadnień pokoju i konfliktów międzynar., zwłaszcza spraw związanych z rozbrojeniem;
zawarte pod koniec wojny północnej 1700–21, między Szwecją a Hanowerem (1719) i Prusami (1720);
traktat podpisany w Rydze 18 III 1921 przez Polskę, sowiecką Rosję i sowiecką Ukrainę, kończący wojnę polsko-bolszewicką 1919–21;

Słownik języka polskiego PWN

lipka pokojowa «krzew o jasnozielonych, sercowatych liściach i owłosionych kwiatach, uprawiany jako roślina doniczkowa»
temperatura pokojowa «przeciętna temperatura panująca zwykle w pomieszczeniach mieszkalnych (ok. 20°C)»
pokój I «część domu, mieszkania, hotelu, biura itp., oddzielona ścianami od innych pomieszczeń, niewyposażona w kuchenkę i urządzenia sanitarne»
• pokojowy • pokoik • pokoiczek
pokój II
1. «stosunek między państwami, które nie prowadzą ze sobą wojny; też: sytuacja, w której państwo, naród itp. nie jest w stanie wojny»
2. «układ o zakończeniu działań wojennych między państwami prowadzącymi wojnę»
3. daw. «stan wypływający z braku trosk i kłopotów»

• pokojowy • pokojowo • pokojowość
preliminaria pokojowe «wstępny traktat zawarty przez państwa prowadzące ze sobą wojnę»
pies pokojowy «niewielki pies trzymany w mieszkaniu»
zbrodnie przeciw pokojowi «przygotowanie, wszczęcie lub prowadzenie wojny napastniczej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia