podstawowa

Encyklopedia PWN

przemiana materii, która w określonych warunkach wystarcza do utrzymania organizmu przy życiu;
podstawowa opieka zdrowotna, opieka zdrowotna środowiskowa, opieka zdrowotna rodzinna,
koncepcja powszechnie dostępnej dla społeczności opieki med. w warunkach ambulatoryjnych, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania, a w uzasadnionych sytuacjach osób/rodzin także w warunkach domowych.
biol. składowa ruchu lokomocyjnego w zachowaniu się taktycznym, czyli elazji, tj. w ruchu postępowym orientowanym przez tropo- lub telotaksję (taksje);
ekon. wytwarzanie wyrobów zgodnych z profilem specjalizacyjnym przedsiębiorstwa.
chem. substancja stała o stałym i niezmiennym w czasie składzie chem. oraz dużym i znanym stopniu czystości,
naukozn. nauk. prace badawcze, empiryczne i teoret., których bezpośrednim celem jest osiągnięcie postępu wiedzy spełniającej obowiązujące w danej dziedzinie i w danej epoce warunki naukowości przez odkrywanie nowych prawd, stawianie nowych hipotez, budowanie nowych teorii itp.;
podstawowy proces, proces jednostkowy,
technol., chem. elementarny etap każdego procesu produkcyjnego stosowanego w przemyśle chem. i pokrewnych przemysłach przetwórczych;
jednostki miary wielkości podstawowych, przyjętych za niezależne w danym układzie wielkości;
algebry twierdzenie podstawowe, zasadnicze twierdzenie algebry,
mat. twierdzenie o istnieniu dla każdego wielomianu f(z) = anzn + ... + a1z + a0 stopnia n > 0, o współczynnikach zespolonych (liczby zespolone) takiej liczby zespolonej ξ, zw. pierwiastkiem wielomianu f, że f(ξ) = 0.
analizy twierdzenie podstawowe, twierdzenie Newtona–Leibniza,
mat. twierdzenie wyrażające związek między całką oznaczoną a funkcją pierwotną: jeśli F jest dowolną funkcją pierwotną f, to wówczas spełniony jest wzór .
mat. twierdzenie orzekające, że jeśli liczba naturalna dzieli iloczyn 2 liczb naturalnych i jest względnie pierwsza z jedną z nich, to dzieli drugą.
astr. kierunek, od którego mierzy się kąt będący jedną ze współrz. astr., określających położenie obiektu astr. na sferze niebieskiej;
fiz. stan układu fizycznego (np. jądra atomowego, atomu, cząsteczki) o najniższej możliwej wartości energii;
proces wielokrotnej reprodukcji obrazu (znaków pisma, rysunków i in.) na podłożu drukowym: papierze, kartonie, tekturze, foliach metalowych i z tworzyw sztucznych (drukowa folia), szkle, porcelanie i in.
technologiczna maszyna robocza do obróbki przedmiotów w celu nadania im wymaganego kształtu, wymiarów i gładkości powierzchni;
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
geologia
[gr. gḗ ‘ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o budowie i historii Ziemi, a głównie skorupy ziemskiej, oraz o procesach geologicznych, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

geologia podstawowa «dział geologii zajmujący się teoretycznymi problemami związanymi z budową i historią Ziemi»
płaca podstawowa «wynagrodzenie za czas przepracowany lub za wykonaną pracę, składające się z płacy zasadniczej oraz dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od rodzaju wykonywanej pracy»
szkoła podstawowa «szkoła obowiązkowa, dająca minimum wykształcenia»
podstawowy
1. «główny, zasadniczy»
2. «stanowiący podstawę jakiegoś przedmiotu lub urządzenia»
kolory podstawowe, zasadnicze «kolory: żółty, czerwony, niebieski»
rynek podstawowy «część rynku giełdowego przeznaczona dla papierów wartościowych o najwyższej płynności»
temat podstawowy «temat występujący w dopełniaczu liczby pojedynczej»
wykształcenie podstawowe «zasób wiedzy zdobytej przez kogoś w szkole podstawowej i gimnazjum»
wyraz podstawowy jęz. «wyraz będący podstawą słowotwórczą wyrazów od niego utworzonych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia