połowiczne

Encyklopedia PWN

żeliwo połowiczne, żeliwo pstre,
żeliwo o szarym przełomie z jasnymi wtrąceniami, zawierające węgiel częściowo w postaci grafitu, częściowo cementytu.
czas połowicznego rozpadu, czas połowicznego zaniku, okres połowicznego rozpadu, okres połowicznego zaniku, T1/2,
czas, w ciągu którego liczba nietrwałych mikroobiektów (np. promieniotwórcze jądro atomu, nietrwała cząstka elementarna), a zatem i aktywność promieniotwórcza, zmniejszają się do połowy;
utrata czucia w połowie ciała; znieczulenie połowiczne.
rekonstrukcja
[łac.],
w historii USA okres 1865–77, odbudowy jedności państwa i normalizacji stosunków po wojnie secesyjnej (1861–65) oraz przebudowy społecznej, politycznej i ekonomicznej byłej Konfederacji Południa;
fiz. cztery szeregi promieniotwórcze, rozpoczynające się występującymi w przyrodzie izotopami toru i uranu: 232Th (rodzina torowa), 235U (rodzina aktynowa) i 238U (rodzina uranowo-radowa), oraz wytworzonym sztucznie izotopem neptunu 237Np (rodzina neptunowa);
Stefan Batory, ur. 27 IX 1533, Somlyó (ob. Simleu, Rumunia), zm. 12 XII 1586, Grodno,
książę siedmiogrodzki, król Polski.
technet
[łac. < gr. technētós ‘sztuczny’],
Tc, technetium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 43;
Wernicke
[ẉrnıkə]
Carl, ur. 15 V 1848, Tarnowskie Góry (niem. Tarnowitz), zm. 15 VI 1905, Dörrberg (Turyngia),
niem. lekarz, psychiatra, neurolog;
stop żelaza z węglem (2,11–4% węgla) i pierwiastkami pochodzącymi z procesu metalurgicznego (mangan, krzem, fosfor, siarka) lub dodatkami stopowymi;
proces przemiany substancji niepromieniotwórczej w promieniotwórczą w wyniku działania neutronami, cząstkami naładowanymi, fotonami;
analfabetyzm
[gr. analphábētos ‘nieznający abecadła’],
brak umiejętności czytania, pisania i wykonywania 4 podstawowych działań arytmetycznych u osób, które osiągnęły określony wiek. W Polsce dotyczy dzieci od 10 lat, w świetle ustaleń UNESCO — osób w wieku powyżej 15. roku życia.
astat, At, astatinum,
promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 85;
drobni wytwórcy rolni, produkujący wraz z rodziną przede wszystkim w celu zaspokojenia własnych potrzeb materialnych i kult.; w szerszym znaczeniu również bezrolna ludność wsi, utrzymująca się gł. z rolnictwa;
średni czas istnienia nietrwałych mikroobiektów;
datowanie izotopowe, datowanie promieniotwórcze, radiodatowanie,
grupa metod badawczych stosowanych w geologii i archeologii do określania wieku substancji, przede wszystkim minerałów i skał, na podstawie produktów (efektów) przemian promieniotwórczych.
dekontaminacja
[łac.],
dezaktywacja, odkażanie,
usuwanie skażeń promieniotwórczych z powierzchni ciał, z powietrza, wody, zwykle do dopuszczalnego poziomu lub poniżej tego poziomu.
ferm, Fm, fermium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 100;
frans, Fr, francium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 87;
Hahn
[ha:n]
Otto Wymowa, ur. 8 III 1879, Frankfurt n. Menem, zm. 28 VII 1968, Getynga,
fizykochemik niemiecki.

Słownik języka polskiego PWN

połowiczny «spełniający swoje zadania częściowo, nie całkiem skuteczny»
• połowicznie • połowiczność
czas połowicznego rozpadu «okres, po którym liczba jąder atomowych substancji promieniotwórczej zmniejsza się o połowę»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia