parlamentarny

Encyklopedia PWN

klub parlamentarny utworzony VI 1989 przez posłów i senatorów wybranych z listy Kom. Obywatelskiego „Solidarność” w wyborach parlamentarnych VI 1989;
księga protokołów podająca w porządku chronologicznym przebieg obrad, wypowiedzi członków parlamentu oraz treść uchwał parlamentu.
system rządów, w którym egzekutywa jest dwuczłonowa; prezydent wybierany w wyborach powszechnych dysponuje kompetencjami umożliwiającymi kontrolowanie zarówno parlamentu, jak i rządu;
określenie dotyczące zachowań mniejszości członków parlamentu, które mają na celu uniemożliwienie prowadzenia obrad lub podjęcia przez parlament (komisje parlamentu) uchwały, wykorzystujących legalne środki procedury parlamentarnej, np. dużą liczbę długich wystąpień w debacie, zgłaszanie wielu wniosków formalnych lub poprawek i żądanie oddzielnych głosowań, a także opuszczanie sali obrad, aby — wskutek tzw. zerwania kworum — uniemożliwić dalsze postępowanie izbie lub komisji;
jedna z funkcji współczesnego parlamentu, szczególnie istotna dla jego relacji z władzą wykonawczą (organami rządowymi) i wiążąca się z zasadą politycznej odpowiedzialności rządu (jego członków) przed parlamentem.
pomocnicze organy parlamentu, złożone z jego członków i przygotowujące projekty decyzji parlamentarnych w dziedzinie ustawodawstwa i kontroli.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia