państwowa

Encyklopedia PWN

instytucja państwowa, powołana 1 I 1991 (na mocy ustawy sejmowej) do kontroli sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, linii przesyłowych oraz do nadzorowania procesów wykorzystywania kanałów częstotliwości radiowych;
państwowy organ, powołany w Polsce 1981 do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, zwłaszcza przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
organizacja służby zdrowia w Polsce;
komisja powołana III 1946 na podstawie decyzji Biura Polit. KC PPR w celu koordynacji działań jednostek WP, Korpusu Bezpieczeństwa Wewn. (KBW), Wojsk Ochrony Pogranicza, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej (MO), Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) w walce z pol. podziemiem niepodległościowym i UPA.
w Polsce instytucja utworzona IV 1949, przejęła kompetencje zlikwidowanego Centralnego Urzędu Planowania, Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego oraz częściowo Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia