oczyszczalni ścieków

Encyklopedia PWN

zespół urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych lub komunalnych przed odprowadzeniem ich do odbiornika ścieków (np. rzeki, jeziora);
usuwanie ze ścieków zawartych w nich zanieczyszczeń w celu zminimalizowania ich szkodliwego oddziaływania na odbiornik, tj. wody powierzchniowe lub grunty.
kanalizacja
[łac. canalis ‘rura’, ‘kanał’],
system kanalizacyjny,
zespół urządzeń i obiektów inżynierskich współpracujących ze sobą w celu odprowadzania wód zużytych (ścieków) z miejsc ich powstawania do urządzeń oczyszczających, oczyszczenia ich i odprowadzenia wód oczyszczonych do odbiornika (rzeka, jezioro, morze, sztuczny zbiornik wodny, grunt);
działania techn. i organizacyjno-prawne, których celem jest zachowanie lub przywrócenie wodom naturalnym pełnej przydatności jakościowej oraz utrzymanie równowagi bilansu wodno-gosp. kraju.
burzowiec, kanał burzowy,
kanał w sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej (kanalizacyjna sieć) odprowadzający do odbiornika (rzeki, jeziora) nadmiar mieszaniny wód deszczowych i ścieków przelewający się przez przelew burzowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia