obserwacja statystyczna

Encyklopedia PWN

etap badania statystycznego, który wraz z wnioskowaniem statystycznym składa się na analizę statystyczną;
teoria mat., która w jednolity sposób ujmuje różne działy statystyki mat., takie jak teoria weryfikacji hipotez, teoria estymacji (punktowej i przedziałowej), analiza sekwencyjna, teoria planowania doświadczeń itd., a także teorię gier.
statyst. różnica między występującą wartością a jej wartością prawdziwą lub oczekiwaną; nie odnosi się do ludzkiej działalności, jest efektem zdarzeń losowych (losowe zdarzenie);
wnioskowanie oparte na wynikach obserwacji lub eksperymentu, → statystyczne wnioskowanie.
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
statyst. dział statystyki matematycznej poświęcony metodom testowania hipotez statystycznych oraz estymacji parametrów rozkładów prawdopodobieństwa, którego cechą charakterystyczną jest nie ustalona z góry liczba dokonywanych obserwacji badanego zjawiska.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia