oś rzędnych

Encyklopedia PWN

mat. druga współrzędna y punktu P(x, y) na płaszczyźnie z kartezjańskim układem współrzędnych (kartezjańskie współrzędne);
mat. uporządkowane n liczb opisujące położenie punktu w n-wymiarowej przestrzeni (układ współrzędnych).
siatka demograficzna, diagram Lexisa,
podstawowy graficzny instrument analizy zjawisk demograficznych, obserwowanych w określonej populacji (lub subpopulacji) w danym przedziale czasu (okresie) oraz zjawisk obserwowanych w określonej kohorcie.
mat. funkcja f(x) spełniająca warunek: f(−x) = f(x);
integrimetr
[łac.-gr.],
integrometr,
przyrząd do mech. całkowania, rodzaj integratora;
krzywa, linia,
mat. pojęcie, którego precyzyjne, jednoznaczne określenie jest bardzo trudne (określa się je różnie w różnych dziedzinach matematyki).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia