niedoskonałej

Encyklopedia PWN

ekon. forma konkurencji, w której przedsiębiorstwa mają wpływ na poziom cen — przez ograniczanie podaży mogą podwyższać ceny, czyli dysponują siłą monopolową;
Robinson
[rọbınsən]
Joan (Violet) Wymowa, ur. 31 X 1903, Camberley (hrab. Surrey), zm. 5 VIII 1983, Cambridge,
ekonomistka brytyjska;
ekon. ogół transakcji kupna–sprzedaży danego dobra lub czynnika produkcji, zawieranych na pewnym terytorium w określonym czasie.
Eckhart
[ẹkhart],
Eckehart, Johannes Wymowa, zw. Meister Eckhart, Mistrz Eckhart, ur. ok. 1260, Hochheim (Turyngia), zm. między 1327 a 1329, Awinion lub Kolonia(?),
filozof, teolog, twórca nadreńskiej szkoły duchowości.
ekonomia
[gr. oíkos ‘dom’, nómos ‘prawo’],
nauka badająca społeczny proces gospodarowania.
teoretyczny nurt w ekonomii XX w., głoszący, że w gospodarce rynkowej jest konieczna ingerencja państwa tak kształtująca stosunki podziału, by każda jednostka mogła osiągnąć odpowiedni udział w dobrobycie.
ekumenizm, ekumenia
[gr.],
dzieło pojednania i zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich i samych chrześcijan.
emanacja
[łac. emanatio ‘wypływ’],
filoz. proces wyłaniania z siebie przez absolut części (hipostazy), która z kolei może wyłaniać następną;
Harrod
[hạ̈rəd]
Sir Henry Roy Forbes Wymowa, ur. 13 II 1900, Londyn, zm. 9 III 1978, Hold (hrab. Norfolk),
brytyjski ekonomista; biograf J.M. Keynesa.
konkurencja
[średniow. łacina concurrentia ‘współzawodnictwo’],
ekon. proces, w którym uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów, próbują przedstawić oferty korzystniejsze od innych ze względu na cenę, jakość, warunki dostawy i inne charakterystyki, wpływające na decyzję zawarcia transakcji.
ekon. forma konkurencji niedoskonałej występująca między dostawcami zróżnicowanych produktów, posiadających siłę monopolową (zdolność do zwiększania cen przez ograniczenie podaży);
ekon. zjawisko polegające na przywracaniu naruszonej równowagi rynkowej przez zmiany ilości podaży danego dobra (dostosowania ilościowe), przy zachowaniu dotychczasowego poziomu cen albo bardzo nieznacznych jego zmianach;
mitosporowe grzyby, grzyby mitozarodnikowe, grzyby konidialne, grzyby niedoskonałe, Deuteromycota (Fungi imperfecti),
sztuczny „typ” („gromada”) grzybów grupujących gat. lub ich stadia anamorficzne, rozmnażające się tylko wegetatywnie, bezpłciowo, przez podziały mitotyczne, bez podziałów mejotycznych.
monopol
[gr. mónos ‘jedyny’, pōléō ‘sprzedaję’],
ekon. struktura rynku, jedna ze struktur konkurencji niedoskonałej, w której podaż jest dostarczana przez jedno przedsiębiorstwo — monopolistę.
nurt keynesizmu, rozwijający się od połowy lat 80. XX w., po ataku na ekonomię keynesistowską zwolenników monetaryzmu i neoklasycznej szkoły w ekonomii.
współczesny kierunek mikroekonomii, stosujący teorię gier do badania zachowań przedsiębiorstw w warunkach konkurencji niedoskonałej;
ekon. przychód przedsiębiorstwa uzyskany ze sprzedaży dóbr i usług.
Wicksell
[wịksəl]
Johann Gustaw Knut, ur. 20 XII 1851, Sztokholm, zm. 3 V 1926, tamże,
szwedzki ekonomista i reformator społeczny;
ambrozja
[gr.],
ekol. szczególny typ współżycia grzybów niedoskonałych lub workowców (głównie z rodzajów: Monilia, Cephalosporium i Tuberculariella ) z larwami owadów (niektórych chrząszczy, mrówek i termitów) pasożytujących w tkankach roślin wyższych;
choroba roślin wywoływana przez grzyby z rodzaju Ascochyta z grupy grzybów mitosporowych (dawniej grzyby niedoskonałe);

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

niedoskonały «mający wady»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia