monochromatyczną

Encyklopedia PWN

telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
kineskop
[gr. kínēma ‘ruch’, skopéṓ ‘patrzę’],
rodzaj obrazowej lampy elektronopromieniowej przeznaczonej do przetwarzania sygnału elektrycznego (wizyjnego) na obraz świetlny oglądany na ekranie;
termin używany na określenie promieniowania elektromagnetycznego o jednej, ustalonej częstotliwości;
subiektywne wrażenie zmysłowe, powstające w wyniku działania bodźców wzrokowych na receptory zmysłu widzenia znajdujące się w siatkówce oka, tj. czopki i pręciki.
Gelder
[chẹldər]
Arent (Aert) de, ur. 26 X 1645, Dordrecht, zm. 27 VIII 1727, tamże,
holenderski malarz i rysownik;
monochromator
[gr. mónos ‘jedyny’, chrṓma ‘kolor’, ‘barwa’],
urządzenie służące do wydzielania światła o wąskim widmie (monochromatycznego) ze światła o widmie złożonym, np. ze światła białego.
Porcellis Jan, ur. przed 1584, Gandawa, zm. 1632, Zoeterwoude k. Lejdy,
holenderski malarz, rysownik i akwaforcista, pochodzenia flamandzkiego;
przyrząd optoelektroniczny przetwarzający obraz opt. na sygnał elektr. wizyjny (p.w. analizujący) lub przeprowadzający operację odwrotną (p.w. syntezujący).
Saedeleer
[sạ:dəl:r]
Valerius de, ur. 4 VIII 1867, Aalst, zm. 16 IX 1941, Leupegem,
malarz belgijski;
przyrząd opt. składający się z dużej liczby równoległych, równoodległych rys jednakowego kształtu — naniesionych na płaskie lub wklęsłe podłoże — na których zachodzi dyfrakcja fali padającej (dyfrakcja fal).
właściwość substancji optycznie aktywnej, polegająca na skręcaniu płaszczyzny polaryzacji światła podczas przechodzenia światła spolaryzowanego przez tę substancję;
spektroheliograf
[łac.-gr.],
urządzenie do rejestrowania obrazu Słońca w świetle monochromatycznym;
achromatopsja
[gr. achrṓmatos ‘bezbarwny’, ópsis ‘widzenie’],
med. całkowite niewidzenie barw;
chem. metoda analizy chem., należąca do metod spektralnych;
analiza spektralna, analiza spektrometryczna, analiza spektroskopowa, dawniej analiza widmowa,
zespół instrumentalnych metod analizy chem., w których mierzy się emisję, absorpcję lub rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali.
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
Beksiński Zdzisław, ur. 24 II 1929, Sanok, zm. 21 II 2005, Warszawa,
malarz, fotografik, grafik, rzeźbiarz;
prawo określające osłabienie monochromatycznej wiązki światła przechodzącej przez roztwór substancji pochłaniającej światło w nie pochłaniającym go rozpuszczalniku;
Butrymowicz Zofia, ur. 1904, zm. 1987,
plastyczka;
Carrière
[karjẹ:r]
Eugène, ur. 16 I 1849, Gournay-sur-Marne (dep. Seine-et-Marne), zm. 27 III 1906, Paryż,
fr. malarz i litograf.

Materiały dodatkowe

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

monochromatyzm, monochromia «stosowanie w malarstwie jednej barwy w różnych odcieniach»
• monochromatyczny • monochromatyczność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia