ludowa

Encyklopedia PWN

bezimienna twórczość ściśle związana z życiem i kulturą społeczności wiejskiej, będąca częścią folkloru;
sztuka społeczności wiejskiej, przez nią tworzona bądź dla niej przeznaczona, powstała z potrzeb materialnych i duchowych, z ambicji regionalnych i chęci pokazania swej pozycji społecznej oraz osiągnięć artystycznych.
muzyka ludu, rozumiana rozmaicie w zależności od przyjętej definicji ludu (na ogół nawiązywano do łac. populus ‘wspólnota wszystkich obywateli’ i vulgus ‘niższa warstwa społeczeństwa’);
Ludowa Partia Narodowa, ang. People’s National Party (PNP),
partia polit. Jamajki; zał. 1938 przez N.W. Manleya jako socjalistyczna;
Ludowa Partia Postępowa, ang. People’s Progressive Party (PPP),
partia polit. Gujany; powstała 1950 z inicjatywy Ch. Jagana i L.F. Burnhama jako radykalna partia o orientacji marksistowskiej;
wydawnictwo zał. 1949 w Warszawie;
konspiracyjna organizacja zbrojna o charakterze milicji partyjnej, tworzona od jesieni 1943 z oddziałów terytorialnych Batalionów Chłopskich;
w najogólniejszym sensie kultura niższych warstw społeczeństwa;
Mazurska Partia Ludowa, Partia Ludowa Mazurska,
pierwsza mazurska organizacja polit., zał. 1896 w Ełku przez działaczy skupionych wokół „Gazety Ludowej”;
organizacja konspiracyjna, utworzona X 1939 przez czł. sekcji młodych warsz. Klubu Demokr. (redaktorów czasopisma „Orka na Ugorze”);
wiejska jednostka gospodarcza i administracyjna w ChRL 1958–83;
Słowacka Partia Ludowa, Slovenská l’udová strana, od 1925 Hlinková slovenská l’udová strana, pot. ludacy,
prawicowa partia polit. na Słowacji, działająca 1918–45;
konspiracyjna organizacja wojskowa utworzona na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z 1 I 1944;
Partia Ludowa-Liberałowie, Folkpartiet Liberalerna,
szwedz. partia polit.;
konspiracyjna organizacja zbrojna, utworzona IV 1943 w wyniku połączenia Milicji Ludowej Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, oddziałów wojsk.: Komendy Obrońców Polski, części Gwardii Obrony Nar. oraz X 1943 Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej, które zachowały swe nazwy;
pismo polit.-społ., wyd. 1896–1901 w Ełku i 1901–02 w Szczytnie;
konspiracyjna organizacja wojsk., utworzona X 1939 przez PPS-WRN;
państw. formacja policyjna;

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
Ostatki, mięsopust, zapusty, kuse dni,
3 ostatnie dni karnawału, w roku liturgicznym 3 ostatnie dni przed środą popielcową, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu;

Słownik języka polskiego PWN

demokracja ludowa «ustrój w państwach komunistycznych, w założeniu demokratyczny, w rzeczywistości totalitarny»
etymologia ludowa «nienaukowa etymologia, oparta na przypadkowych skojarzeniach»
gawęda ludowa «gatunek literatury ludowej, mający formę przekazu ustnego»
gwara ludowa «mowa ludności wiejskiej jakiegoś obszaru»
literatura ludowa «podania, pieśni, legendy itp., związane z życiem i kulturą wsi, zwykle anonimowe, przekazywane ustnie»
łacina ludowa «łacina, którą posługiwali się mieszkańcy prowincji rzymskich i lud rzymski, będąca historyczną podstawą języków romańskich»
szkoła elementarna, ludowa daw. «szkoła dająca minimum wykształcenia, odpowiednik dzisiejszej szkoły podstawowej»
ludowy
1. «dotyczący wsi i chłopów, a zwłaszcza ich tracycji»
2. «dotyczący ludu jako grupy społecznej składającej się z robotników i chłopów»
3. «przeznaczony dla ogółu społeczeństwa»

• ludowo • ludowość
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia