liczba masowa

Encyklopedia PWN

miasto wojewódzkie (woj. pomor.), pow. grodzki, przy ujściu Wisły do Zat. Gdańskiej.
getto
[wł.],
część miasta zamieszkana przez mniejszość nar. lub rel., najczęściej żydowską;
ekon. historycznie ukształtowany system trwałych powiązań ekonomicznych: produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów, znajdujących się na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, włączający je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany.
GPU, ros. Gosudarstwiennoje politiczeskoje uprawlenije, Państwowy Zarząd Polityczny,
sowiecka policja polityczna 1922–34;
Heilongjiang, Hejlungciang Wymowa,
prow. w północno-wschodnich Chinach;
izomer jądrowy, stan izomeryczny jądra atomowego,
stan wzbudzony jądra o stosunkowo długim czasie życia (metatrwały);
komunalizm, ang. communalism,
zjawisko społ. polegające na wykorzystywaniu różnic rel. i podtrzymywaniu antagonizmów między wspólnotami (komunami) rel. dla osiągnięcia celów polit., dotyczące przede wszystkim hindusów, muzułmanów i sikhów w południowej Azji.
Komunistyczna Partia Niemiec (KPN), Kommunistische Partei Deutschlands (KPD),
partia utworzona 30 XII 1918–1 I 1919 na zjeździe w Berlinie w wyniku połączenia Związku Spartakusa i Międzynar. Komunistów Niem. (Internationale Kommunisten Deutschlands);
miasto wojewódzkie (województwo małopolskie), na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Niecki Nidziańskiej, Bramy Krakowskiej i Kotliny Sandomierskiej, nad Wisłą i jej dopływami: Rudawą, Prądnikiem, Dłubnią (lewe), Wilgą (prawy); powiat grodzki, siedziba powiatu krakowskiego.
w. w woj. lubelskim, w pow. świdnickim (gmina Mełgiew), na wschodnim skraju Płaskowyżu Świdnickiego, nad Mełgiewką (lewy dopływ Wieprza).
krzem, Si, silicum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 14;
dzielnica przem.-mieszkaniowa na północnym wschodzie Krakowa, na l. brzegu Dłubni;
miasto wojewódzkie na pograniczu płaskowyżów Nałęczowskiego i Świdnickiego oraz Wyniosłości Giełczewskiej, przy ujściu Czechówki i Czerniejówki do Bystrzycy; powiat grodzki i siedziba powiatu lubelskiego (ziemskiego).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia