ina

Encyklopedia PWN

Circle in the Square
[sə:rkl ın đə skur],
jeden z najważniejszych niezależnych teatrów off-Broadwayu, działajacy 1950–77;
Deutsche Arbeitspartei in Polen
[dọiczə ạrbaitspartại ın pọ:lən]
→ Niemiecka Partia Pracy w Polsce.
Deutsche Sozialistische Arbeitspartei in Polen
[dọiczə socialı̣stıszə ạrbaitspartại ın pọ:lən]
→ Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy w Polsce.
Deutschtumsbund zur Wahrung der Minderheitsrechte in Polen
[dọicztu:msbunt cü:r wạ:ruŋ dr mı̣ndərhaitsrśtə ın po:ln],
organizacja mniejszości niem. w II RP, → Związek Niemczyzny dla Ochrony Praw Mniejszości w Polsce.
drive-in
[draıw ın; ang., ‘wjedź’],
odmiana kina pod gołym niebem, przystosowanego do oglądania filmów bez wychodzenia z samochodu (kino samochodowe);
„Fibres and Textiles in Eastern Europe”
[fạıbərz ənd tẹkstaılz ın ị:stərn jụərəp],
kwartalnik nauk.-techn., wyd. od 1993 przez Inst. Włókien Chem. w Łodzi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia