handlową

Encyklopedia PWN

zakłócenie bądź zerwanie normalnych stosunków handlowych między 2 organizmami gospodarczymi (miastami, państwami) w celu osiągnięcia przez jedną ze stron określonych ustępstw gospodarczych lub politycznych;
zespół norm regulujących stosunki związane z działalnością gospodarczą, tradycyjnie z wyłączeniem rolnictwa.
szlaki komunikacyjne umożliwiające kontakty między ośrodkami produkcji i zbytu;
instytucje prawa publicznego w formie zrzeszeń, reprezentujące interesy przedsiębiorstw handlowych i sfer gospodarczych, zajmujące się popieraniem rozwoju handlu, organizacją wystaw i targów, sporządzaniem ekspertyz dotyczących problemów handlowych oraz arbitrażem handlowym;
stowarzyszenia kupców, organizowane najczęściej do prowadzenia handlu zagranicznego.
reguluje zasady zakładania i funkcjonowania podmiotów gospodarczych spółek prawa handlowego;
stałe szlaki komunikacyjne łączące w najdogodniejszy sposób duże ośrodki produkcji i zbytu, wykorzystywane do handlu dalekosiężnego i wymiany lokalnej.
Międzynarodowa Izba Handlowa, ang. International Chamber of Commerce Wymowa(ICC Wymowa),
organizacja założona 1920, z siedzibą w Paryżu,
największa i najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce,
zakłócenie bądź zerwanie normalnych stosunków handlowych między 2 organizmami gospodarczymi (miastami, państwami) w celu osiągnięcia określonych ustępstw gospodarczych lub politycznych, → handlowa wojna.
pierwszy bank akcyjny w Królestwie Polskiego, założony 1870, z siedzibą w Warszawie.
uniwersalny bank komercyjny, założony 1989 w wyniku wydzielenia go ze struktury Narodowego Banku Polskiego, z siedzibą w Krakowie;
dziennik, wyd. 1864–1905 w Warszawie;
w Polsce terytorialne organizacje samorządu gospodarczego mające osobowość prawną, powoływane decyzją administracyjną przez Radę Ministrów i działające na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP z 15 VII 1927 oraz statutu odrębnego dla każdej izby;
formy spółek kapitałowych i osobowych podlegające przepisom prawa handlowego, zróżnicowane pod względem statusu prawnego, struktury wewnętrznej, sposobu tworzenia i zasad zarządzania oraz odpowiedzialności wspólników.
prawo umowa międzynarodowa regulująca całokształt stosunków handlowych i gospodarczych między 2 państwami;
pierwszy bank akcyjny w Łodzi, zał. 1872 przez warsz. bankierów i łódzkich przemysłowców (m.in. L. Grohmana, K. Scheiblera);
pismo wyd. 1786–93 w Warszawie;

Słownik języka polskiego PWN

handel
1. «działalność polegająca na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług»
2. daw. «mała restauracja przy składzie win»

• handlowy • handlowo • handelek
bilans handlowy «zestawienie wartości eksportu i importu danego kraju, sporządzane za okres jednego roku»
funt handlowy «jednostka masy stosowana obecnie w krajach anglosaskich»
kod handlowy «słownik umownych skrótów używany w handlowej korespondencji telegraficznej»
prawo handlowe «przepisy normujące stosunki prawne kupca oraz stosunki prawne wynikające z czynności handlowych»
protokół handlowy «umowa międzynarodowa ustalająca rodzaje i ilości towarów podlegających wymianie między zainteresowanymi państwami w określonym czasie»
radca handlowy «urzędnik zatrudniony w ministerstwie handlu lub przy zagranicznych placówkach dyplomatycznych, zajmujący się zawieraniem umów handlowych»
rejestr handlowy «urzędowy spis podmiotów gospodarczych»
szlak handlowy «droga, którą ciągnęły dawniej karawany kupieckie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia