gradualizm

Encyklopedia PWN

gradualizm
[łac. gradualis < gradus ‘stopień’],
biol. koncepcja z dziedziny ewolucjonizmu, traktująca wszystkie przemiany ewolucyjne jako efekt stopniowych procesów mikroewolucji, bez żadnych nieciągłości i raptownych wydarzeń;
gradualizm
[łac. gradualis < gradus ‘stopień’],
filoz. stanowisko w metafizyce przyjmujące istnienie pośrednich szczebli bytowych między najwyższą zasadą rzeczywistości a światem materialnym;
gradualizm
[łac. gradualis < gradus ‘stopień’],
politol.
ewolucjonizm
[łac. evolutio ‘rozwinięcie’],
biol. system poglądów traktujący cały świat ożywiony jako zespół bytów organicznych zmieniających się w sposób ciągły w czasie, tj. ewoluujących; z założenia przeciwstawia się zarówno kreacjonizmowi, jak i katastrofizmowi.
biol. koncepcja ewolucji świata ożywionego (termin „ewolucjonizm syntetyczny” jest często zastępowany terminem „neodarwinizm”), ewolucjonizm.
katastrofizm
[gr. katastrophḗ ‘punkt zwrotny’],
teorie geologiczne, szczególnie popularne w 1. połowie XIX w., zakładające, że w historii Ziemi miały miejsce gwałtowne wydarzenia (zalewy morskie, trzęsienia ziemi, zlodowacenia itp.), które ogarniały swym zasięgiem znaczną część lub nawet całość planety i miały wielki wpływ na losy życia na Ziemi.
jeden z najbardziej wpływowych nurtów w późnej starożytności, będący specyficzną formą platonizmu, zainicjowaną przez Plotyna, a trwającą w swojej zasadniczej formie aż do końca VI w.; termin ten służy do określenia wielu niezwykle złożonych zjawisk;
filoz.:
punktualizm
[łac.],
biol. teoria specjacji i, szerzej, procesów ewolucyjnych, sformułowana 1972 przez N. Eldredge’a i S.J. Goulda w reakcji na gradualizm, który większość zmian ewolucyjnych przypisywał ewolucji filetycznej.
Towarzystwo Fabiańskie, Fabian Society Wymowa, fabianie,
stowarzyszenie brytyjskie, założone 4 I 1884 w Londynie;
Webb
[ueb]
Sidney, baron Passfield (od 1929), ur. 13 VII 1859, Londyn, zm. 13 X 1947, Liphook (hrab. Hampshire),
mąż Beatrice, brytyjski ekonomista i polityk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia