geny struktury

Encyklopedia PWN

geny struktury, geny strukturalne,
geny zawierające informację o syntezie określonych białek;
geny Ir, ang. immune response genes,
geny odpowiedzi immunologicznej programujące sekwencję aminokwasową polipeptydów tworzących występujące na powierzchni komórek własne antygeny zgodności tkankowej;
geny regulatorowe, regulatory,
geny kontrolujące działanie genów struktury;
genom
[gr.],
kompletny zestaw informacji genetycznej danego organizmu;
gen
[gr. génos ‘ród’, ‘pochodzenie’, ‘gatunek’],
fragment DNA (lub u niektórych wirusów RNA) kodujący określone białko lub RNA.
dziedzina nauk biologicznych, a ściślej genetyki, której zadaniem jest wyjaśnienie molekularnych podstaw procesu dziedziczenia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia