fotojonizacja

Encyklopedia PWN

jonizacja atomów (cząsteczek) pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego o energii fotonów co najmniej równej energii jonizacji tych atomów (cząsteczek).
Drescher
[drẹszər]
Markus, ur. 1963,
niem. fizyk,
jonizacja
[gr.],
odrywanie elektronu lub elektronów od elektrycznie obojętnych atomów lub cząsteczek, prowadzące do powstania dodatnio naładowanych jonów (kationów) i swobodnych elektronów;
fiz. rozkład natężenia promieniowania widzialnego uzyskany w wyniku jego rozszczepienia na jednobarwne składowe (którym odpowiadają określone długości fal) za pomocą przyrządów spektralnych, np. monochromatora czy spektrografu optycznego; również skład widmowy tego promieniowania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia