ewolucjonistyczny

Encyklopedia PWN

kierunek zainspirowany biologiczną teorią ewolucji Ch.R. Darwina i systemem filozoficznym H. Spencera, głoszący tezę o jednokierunkowym rozwoju religii od jakiejś formy pierwotnej (animizm, fetyszyzm i in.) do monoteizmu
Frazer
[frẹızər]
Sir James George Wymowa, ur. 1 I 1854, Glasgow, zm. 7 V 1941, Cambridge,
bryt. antropolog społeczny, folklorysta i filolog klasyczny, przedstawiciel ewolucjonistycznej szkoły w religioznawstwie.
neoliberalizm
[łac. liberalis ‘wolny’, ‘godny człowieka wolnego’, skrót od neoklasyczny liberalizm],
ogólna nazwa zespołu koncepcji i poglądów ekonomicznych, społecznych, politycznych i etyczno-moralnych nawiązujących bezpośrednio do założeń ideologii „klasycznego” liberalizmu ekonomicznego i politycznego, zwłaszcza w wersji sformułowanej przez przedstawicieli anglo-szkockiego oświecenia (A. Smith, J. Locke). Znaczący wpływ na idee neoliberalizmu wywarła również XV- i XVI-wieczna scholastyczna filozofia ekonomii (tzw. szkoła salamancka) i kontynuująca jej dorobek teoretyczny szkoła austriacka (C. Menger, E. von Böhm-Bawerk, L. von Mises), oraz teorie prawa zwyczajowego i ładu spontanicznego (B. de Mandeville, J. Tucker, D. Hume, A. Ferguson, D. Stewart, Th. Reid).
dyscyplina nauki, której przedmiotem badań jest religia we wszelkich jej przejawach i aspektach;
animizm
[łac. animus ‘duch’, anima ‘dusza’],
religiozn. według niektórych badaczy pierwotna forma religii, której istota miała się sprowadzać do powszechnej wiary w istnienie niematerialnych i zdolnych do samodzielnej egzystencji dusz, ożywiających wszystkie elementy kosmosu i przyrody, w tym człowieka.
dyscyplina zaliczana do zespołu nauk społecznych i/lub nauk kulturoznawczych; jest także jedną z podstawowych dziedzin nauk antropologicznych (obok antropologii fizycznej, etnolingwistyki, etnohistorii i antropologii stosowanej) zajmującą się kulturowymi aspektami ludzkiej egzystencji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia