dochodowa

Encyklopedia PWN

ekon. jedna z wersji ilościowej teorii pieniądza, stworzona przez przedstawicieli tzw. szkołę z Cambridge (neoklasyczna szkoła w ekonomii).
typ podatku, którego przedmiotem jest osiąganie dochodu, a podstawą — ustawowo zdefiniowany dochód (różnica między przychodem a kosztami jego uzyskania);
ekon. zmiana popytu na dane dobro spowodowana zmianą siły nabywczej (realnego dochodu) konsumenta, czyli zmianą ceny dobra przy danym dochodzie nominalnym;
Marshall
[ma:rszl]
Alfred Wymowa, ur. 26 VII 1842, Londyn, zm. 12 VII 1924, Cambridge,
brytyjski ekonomista, z wykształcenia matematyk.
ekon. oddziaływanie państwa na przebieg procesów gospodarczych w skali całej gospodarki narodowej.
ekon. jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, która wyłoniła się w rezultacie rozwoju społecznego podziału pracy oraz odejścia od gospodarki naturalnej i barteru.
ekon. wrażliwość popytu na zmiany jego determinant (czynników określających rozmiary popytu);
ekon. zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawarty w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określający zdolności do pracy, do adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań.
ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.
ekon. dobro niższego rzędu, na które popyt po zwiększeniu ceny rośnie;
ekon. w zarządzaniu finansowym wykorzystanie kosztów stałych w celu zmaksymalizowania efektów dochodowych w przedsiębiorstwie.
ekon. w funkcjach opisujących zależności ekonomiczne, wrażliwość zmiennej zależnej na zmiany zmiennych niezależnych, np. wrażliwość popytu na pieniądz, na zmiany stopy procentowej.
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
ekon. ilości dóbr i usług, które ogół konsumentów chce i może kupić;
ekon. kraj, w którym obowiązują bardzo niskie, symboliczne podatki dochodowe lub w ogóle nie pobiera się podatków dochodowych od firm
taksflacja
[gr.-łac.],
pełzanie międzyprzedziałowe,
ekon. zachodzące w warunkach inflacji zjawisko zmniejszenia dochodu realnego (siły nabywczej ludności) wskutek zwiększenia dochodu nominalnego i, spowodowane tym zwiększeniem, przejście podatnika do wyższego przedziału skali progresywnego podatku dochodowego;
ekon. dobro, którego konsumpcja rośnie w miarę wzrostu dochodów, np. żywność;

Materiały dodatkowe

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

dochodowy «przynoszący zysk»
• dochodowość
podatek dochodowy «podatek od zysku»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia