czynnościową

Encyklopedia PWN

biol. prąd elektr. płynący między wnętrzem komórki a jej otoczeniem lub w cytoplazmie komórki, będący wynikiem ruchu jonów;
biol. gwałtowna krótkotrwała zmiana potencjału błonowego komórki, który na pewien czas zmienia się z elektroujemnego na elektrododatni;
receptory
[łac.],
biol.:
dynamiczna reakcja ustroju na działanie czynnika (lub wielu czynników) chorobotwórczych prowadząca do zaburzeń naturalnego współdziałania tkanek i narządów, a w następstwie do zaburzeń czynnościowych i zmian w funkcjonowaniu poszczególnych narządów i całego ustroju człowieka;
fizjol. stan czynnościowy układu nerwowego, przeciwny do stanu snu;
fototaksja
[gr.],
bot. reakcja ruchowa fotosyntetyzujących organizmów roślin niższych lub fotosyntetyzujących organelli roślinnych na kierunkowy bodziec świetlny (jedna z taksji);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia