czynnościową

Encyklopedia PWN

biol. prąd elektr. płynący między wnętrzem komórki a jej otoczeniem lub w cytoplazmie komórki, będący wynikiem ruchu jonów;
biol. gwałtowna krótkotrwała zmiana potencjału błonowego komórki, który na pewien czas zmienia się z elektroujemnego na elektrododatni;
receptory
[łac.],
biol.:
dynamiczna reakcja ustroju na działanie czynnika (lub wielu czynników) chorobotwórczych prowadząca do zaburzeń naturalnego współdziałania tkanek i narządów, a w następstwie do zaburzeń czynnościowych i zmian w funkcjonowaniu poszczególnych narządów i całego ustroju człowieka;
fizjol. stan czynnościowy układu nerwowego, przeciwny do stanu snu;
fototaksja
[gr.],
bot. reakcja ruchowa fotosyntetyzujących organizmów roślin niższych lub fotosyntetyzujących organelli roślinnych na kierunkowy bodziec świetlny (jedna z taksji);
Gutowski Bolesław, ur. 21 IV 1888, Rzewnie (pow. łomżyński), zm. 27 VIII 1966, Warszawa,
fizjolog;
zaburzenie mowy;
Konorski Jerzy, ur. 1 XII 1903, Łódź, zm. 14 IX 1973, Warszawa,
neurofizjolog;
nerka, ren,
parzysty narząd moczotwórczy kręgowców;
biol. stan czynnościowy receptora, włókna nerwowego, komórki, ośrodka nerwowego lub narządu, przeciwny do hamowania (fizjol.), spowodowany zadziałaniem bodźca fiz. lub chem. albo związku biol. aktywnego (hormonu, przekaźnika).
biol. napięcia elektr. (różnice potencjałów) występujące w narządach organizmu między środowiskami przedzielonymi błoną półprzepuszczalną, nazywane potencjałami błonowymi, albo rozprzestrzeniające się w polu elektr. otaczającym grupy pobudzonych komórek, zw. potencjałami polowymi.
przewodzenie impulsów we włóknach nerwów i w ośrodkowym układzie nerwowym.
lek o właściwościach immunorekonstrukcyjnych
wieloczynnościowy, największy gruczoł kręgowców, funkcjonalnie związany głównie z układem pokarmowym, odgrywający bardzo ważną rolę w przemianie materii.
zanik, atrofia,
med. zniknięcie narządów przejściowych z okresu płodowego, np. przed- i pranercza (z. zupełny), albo zmniejszenie się narządów w życiu pozapłodowym (z. niezupełny);
med. niemożność oddawania moczu mimo prawidłowego wydzielania nerkowego;
med. żółtawe zabarwienie skóry, twardówki, spojówek, błon śluzowych i narządów wewn., spowodowane przechodzeniem barwników żółciowych z krwi do tkanek;
Adrian
[ẹıdriən]
Edgar Douglas Wymowa, baron, ur. 30 XI 1889, Londyn, zm. 4 VIII 1977, Cambridge,
neurofizjolog angielski;
akt
[łac. actus ‘dokonanie’, ‘czynność’, ‘urzeczywistnienie’],
filoz. w metafizyce arystotelesowsko-tomistycznej integralny element struktury bytu, różny od możności;

Słownik języka polskiego PWN

czynnościowy
1. «dotyczący czynności, ruchu»
2. «dotyczący funkcji, funkcjonowania»

• czynnościowo
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia