czynnikiem pośredniczącym

Encyklopedia PWN

insulinopodobny czynnik wzrostu, ang. Insulin-like Growth Factor (IGF), somatomedyna,
med. polipeptyd przejawiający działanie podobne do insuliny, wyizolowany z wątroby, pośredniczący w anabolicznym i mitogennym działaniu hormonu wzrostu (somatotropina) w układzie kostnym, w tkankach pozaszkieletowych.
demogr. sposób systematyzacji lub objaśnienia poziomu, zróżnicowania i zmian płodności (demogr. ) w populacjach ludzkich.
przenośnik, pot. transporter,
techn. środek transportu bliskiego przeznaczony do przemieszczania materiałów (nosiwa) w sposób ciągły;
med. grupa zaburzeń psychicznych uwarunkowanych czynnikami genetycznymi oraz nabytymi czynnikami kształtującymi biol. środowisko organizmu;
klientela
[łac.],
klientelizm:
komunizm
[łac. communis ‘wspólny’, ‘powszechny’],
ideologia postulująca równość i wspólnotę w organizacji życia społecznego oraz racjonalność w kierowaniu życiem gospodarczym, głosząca nieuchronność upadku kapitalizmu i potrzebę działań dla osiągnięcia tego celu; w teorii marksistowskiej najwyższa, bezklasowa forma organizacji społecznej, następująca po kapitalizmie; ruch społeczny i polityczny wywodzący się z ideologii marksistowskiej, ukształtowany w wyniku rozłamu socjaldemokracji; w niemarksistowskiej teorii społecznej i w języku potocznym — ustrój społeczny w państwach rządzonych przez partie komunistyczne; w państwach komunistycznych określany również mianem socjalizmu realnego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia