ciepłem molowym

Encyklopedia PWN

pojemność cieplna 1 mola substancji;liczbowo równe iloczynowi ciepła właściwego substancji i jej masy molowej; jednostką w układzie SI jest J/(mol·K);
iloraz pojemności cieplnej C i masy całkowitej m układu; c = C/m.
stosunek ilości ciepła, pobranej lub wydzielonej przez substancję podczas jej przejścia z jednej fazy do drugiej (przemiana fazowa), do masy tej substancji;
ciepło molowe odniesione do 1 mola atomów;
ciepło molowe odniesione do 1 mola cząsteczek;
Koppa i Neumanna reguła
[r. k. i noimana],
ciepło molowe związku chem. w stanie stałym jest równe sumie ciepeł atomowych pierwiastków wchodzących w skład jego cząsteczki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia