cenowa

Encyklopedia PWN

Cenowa Florian Stanisław,
badacz folkloru i dialektu kaszubskiego, → Ceynowa Florian Stanisław.
ekon. strategia działania przedsiębiorstwa obecnego na rynku, polegająca na obniżaniu cen;
ekon. sposób stanowienia cen w oligopolu (oprócz zmowy i regulacji), polegający na dostosowywaniu cen przez wszystkich producentów w danej gałęzi do poziomu cen przyjętego przez przywódcę cenowego — przedsiębiorstwo mające największy udział w rynku;
ekon. wrażliwość popytu na zmiany jego determinant (czynników określających rozmiary popytu);
antymonopolowe ustawodawstwo, antytrustowe ustawodawstwo,
ekon. przepisy prawne mające na celu niedopuszczenie do powstawania monopoli oraz ograniczenie stosowania praktyk monopolistycznych, popieranie konkurencji i ochronę konsumentów.
Ayres
[ẹə rz]
Clarence Edwin, ur. 6 V 1891, Lowell (stan Massachusetts), zm. 25 VII 1972, Alamogordo (Nowy Meksyk),
amerykański filozof i ekonomista;
ekon. przychód przedsiębiorstwa uzyskany ze sprzedaży dóbr i usług.
oligopol
[gr.],
ekon. struktura rynku, w której ogromne przedsiębiorstwa powstałe wskutek procesów koncentracji konkurują ze sobą, a kilku dostawców tworzy tzw. grupę dominującą, dostarczającą ponad 80% podaży gałęzi;
ekon. w gospodarce rynkowej jedno z narzędzi regulacji ekonomicznej,
Ceynowa, Cejnowa, Cenowa, Florian Stanisław, ur. 5 V 1817, Sławoszyn (woj. pomor.), zm. 26 III 1881, Bukowiec k. Brodnicy,
badacz folkloru i dialektu kaszubskiego, działacz polit. i społ., z zawodu lekarz;
ekon. teoria handlu zagranicznego sformułowana 1966 przez R. Vernona;
ekon. w funkcjach opisujących zależności ekonomiczne, wrażliwość zmiennej zależnej na zmiany zmiennych niezależnych, np. wrażliwość popytu na pieniądz, na zmiany stopy procentowej.
ekon. dostosowywanie się cen i płac (płaca jest ceną siły roboczej) do zmian popytu i podaży.
Perroux
[perụ]
François, ur. 19 XII 1903, Lyon, zm. 2 VI 1987, Paryż,
ekonomista francuski.
ekon. ilości dóbr i usług, które ogół konsumentów chce i może kupić;
m. powiatowe w województwie pomor., na Pojezierzu Starogardzkim, nad Wierzycą.
środki masowego przekazu, mass media, media masowe, środki masowego komunikowania,
urządzenia i instytucje, za pomocą których przesyłane są treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także film (kino), książki (popularne), nagrania muzyczne (płyty, kasety) oraz tzw. nowe media: magnetowid, odtwarzacz DVD, nagrania filmowe (kasety, DVD), telegazeta, telewizja satelitarna, kablowa, gry komputerowe, Internet (komputer).
miesięcznik, wydawany od 1991 we Wrocławiu;
ekon. monopolistyczna praktyka polegająca na sprzedawaniu przez jedynego dostawcę jednorodnego produktu po różnych cenach różnym grupom odbiorców;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

cena
1. «wartość czegoś wyrażana w pieniądzach»
2. «znaczenie czegoś»

• cenowy • cenowo
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia