bezwzględną

Encyklopedia PWN

mat. dla liczby rzeczywistej a — nieujemna liczba, oznaczana |a|, równa a dla a ≥ 0 i −a, gdy a < 0;
większość bezwzględna, większość absolutna,
liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów, a zarazem połowie tej najbliższa;
zero bezwzględne, zero absolutne,
fiz. punkt zerowy w termodynamicznej skali temperatury (temperatury skale);
różnica algebraiczna między wartością przyjętą jako wzorzec a wartością otrzymaną w wyniku pomiaru (obliczeń).
chronologia bezwzględna, chronologia absolutna,
archeol. oznaczanie czasu zjawiska kulturowego w ramach wieków i dziesiątków lat na podstawie przekazów pisanych, importów (głównie monet) i ceramiki, dla okresów dawniejszych — metodami fizykochemicznymi.
stosowana niekiedy nazwa temp. Kelvina.
grawimetria
[łac. gravis ‘ciężki’, gr. metréō ‘mierzę’],
nauka zajmująca się pomiarami przyspieszenia ziemskiego (tj. natężenia pola siły ciężkości), a także ich wykorzystaniem w technice i naukach przyrodniczych;
właściwość pomiaru, polegająca na tym, że jego wynik ym (tj. wartość zmierzona) jest tylko przybliżeniem wartości prawdziwej yt wielkości mierzonej;
absolut
[łac. absolutus ‘zupełny’, ‘bezwględny’],
w tradycji filozoficznej byt wolny od niedoskonałości, bez przyczyny, od niczego niezależny, istniejący sam z siebie, nie określony ani ograniczony, pojmowany na ogół jako wieczna, jedyna i konieczna podstawa rzeczywistości, od której wszystko inne jest zależne (nous, absolutny duch, absolutna idea, Bóg).
geochronologia
[gr. gḗ ‘ziemia’, chrónos ‘czas’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
rachuba czasu i datowanie zjawisk w historii Ziemi (wieku skał, transgresji i regresji morza, ruchów górotwórczych, intruzji magmowych i in.).
grawimetr
[łac. gravis ‘ciężki’, gr. metréō ‘mierzę’],
przyrząd do pomiarów przyspieszenia ziemskiego ;
wielkości (liczby bezwzględne i względne), które pozwalają wykryć lub potwierdzić prawidłowości zjawisk ludnościowych i obrazują natężenie tych zjawisk.
Gay-Lussac
[ge lüsạk]
Louis Joseph Wymowa, ur. 6 XII 1778, Saint-Léonard-de-Noblat, zm. 9 V 1850, Paryż,
francuski fizyk i chemik.
Geer
[jä:r]
Gerhard de, ur. 2 X 1858, Sztokholm, zm. 23 VII 1943, Saltsjöbaden,
geolog szwedzki;
Genet
[żönẹ]
Jean Wymowa, ur. 19 XII 1910, Paryż, zm. 13 IV 1986, tamże,
dramaturg i powieściopisarz francuski.
kategoria cywilnych praw podmiotowych, zasadniczo obciążających własność.
przywilej średniowieczny zobowiązujący kupców przewożących towary do wystawiania ich na sprzedaż w miastach posiadających ten przywilej;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

bezwzględny
1. «surowy, okrutny»
2. «świadczący o surowości, okrucieństwie»
3. «niedopuszczający wyjątków, odchyleń»
4. «niczym nieuwarunkowany»

• bezwzględnie • bezwzględność
bezwzględna wartość danej liczby «dla liczby dodatniej: ta sama liczba, dla liczby ujemnej: liczba do niej przeciwna»
bezwzględna większość «przy głosowaniu: więcej niż połowa głosów»
temperatura bezwzględna «temperatura mierzona w skali Kelvina»
wysokość bezwzględna «odległość pionowa między danym punktem na powierzchni Ziemi a poziomem odniesienia»
zero bezwzględne, absolutne fiz. «teoretycznie najniższa możliwa temperatura, punkt zerowy na bezwzględnej skali temperatur Kelvina»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia