Wykresem funkcji

Encyklopedia PWN

mat. graficzny sposób przedstawienia funkcji, najczęściej w prostokątnym układzie współrzędnych: zbiór punktów płaszczyzny, których współrzędne (x, y) spełniają zależność y = f(x).
mat. tempo zmian wartości funkcji;
mat. twierdzenie rachunku różniczkowego podające warunek dostateczny na to, by zbiór rozwiązań równania F(x, y) = 0 był (lokalnie) wykresem funkcji klasy Cm.
funkcja
[łac. functio ‘czynność’],
odwzorowanie, przekształcenie,
mat. jedno z centralnych pojęć całej matematyki, w szczególności analizy matematycznej, ale także innych działów, m.in. topologii i teorii mnogości;
funkcja f(x), która w punkcie a, należącym do jej dziedziny, ma wartość f(a) oraz granicę i zachodzi przy tym f(a) = ;
mat. funkcja postaci y = ax + b, której wykresem jest linia prosta, nachylona do osi OX pod kątem α, takim że tg α = a (a nazywa się współczynnikiem kierunkowym prostej lub niekiedy jej spadkiem);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia