Ochrona różnorodności biologicznej

Encyklopedia PWN

konwencja o ochronie różnorodności biologicznej, konwencja o różnorodności biologicznej,
ekol. konwencja zobowiązująca wszystkich sygnatariuszy do zachowania pełnej różnorodności form życia w biosferze przez ich ochronę i umiarkowane użytkowanie, podpisana 1992 w Rio de Janeiro podczas Konferencji „Szczyt Ziemi”.
różnorodność biologiczna, bioróżnorodność,
zróżnicowanie żywej przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji (materiału genetycznego, populacji i gatunków, oraz ekosystemów);
rozwój zrównoważony, ang. sustainable development, rozwój trwały,
termin oznaczający rozwój społ.-ekonomiczny współczesnych społeczeństw, polegający na zaspokajaniu ich potrzeb w taki sposób, aby nie zmniejszać możliwości zaspokajania potrzeb przyszłym pokoleniom.
Konferencja „Szczyt Ziemi”, Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i rozwój”, Konferencja w Rio,
ekol. konferencja zorganizowana 3–14 VI 1992 w Rio de Janeiro z udziałem przywódców i przedstawicieli 162 państw świata oraz wielu organizacji międzynarodowych.
placówka naukowo-dydaktyczna, pokazująca na terenie dostępnym dla zwiedzających zwierzęta z różnych regionów kuli ziemskiej, w tym również zwierzęta krajowe.
roln. kolekcja roślin uprawnych i spokrewnionych z nimi gatunków dziko rosnących, w formie materiału nasiennego zawierającego całość genomu określonych gatunków, odmian itp.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia