Krzywa

Encyklopedia PWN

krzywa, linia,
mat. pojęcie, którego precyzyjne, jednoznaczne określenie jest bardzo trudne (określa się je różnie w różnych dziedzinach matematyki).
mat. krzywa AB o równaniach parametrycznych x = x(t), y = y(t) na płaszczyźnie lub x = x(t), y = y(t), z = z(t) w przestrzeni, przy czym parametr t zmienia się w przedziale od α do β (α < t < β), dla której można określić pojęcie długości od punktu A do punktu B
tor, po którym porusza się środek masy ciała (pocisku) poddanego działaniu sił ciężkości oraz sił i momentów aerodynamicznych;
fot. graficznie przedstawiona w układzie prostokątnym zależność gęstości optycznej D w obrazie fot. od logarytmu naświetlenia (log H) w czasie ekspozycji.
mat. nieosobliwa krzywa płaska opisana równaniem y2 = x3 + ax + b, przy czym nieosobliwość krzywej sprowadza się do założenia, że wielomian x3 + ax + b nie ma pierwiastków wielokrotnych, co można też wyrazić warunkiem 4a3 + 27 b2 ≠ 0.
krzywa będąca wykresem funkcji logarytmicznej.
mat., statyst. krzywa będąca wykresem funkcji postaci ;
krzywa łańcuchowa, linia sznurowa,
mat. krzywa płaska odpowiadająca swym kształtem łańcuchowi zawieszonemu za końce;
mat. krzywa, której wszystkie punkty należą do jednej płaszczyzny.
psychol. krzywa obrazująca przebieg procesu uczenia się;
mat. krzywa będąca wykresem funkcji wykładniczej.
mat. zbiór punktów płaszczyzny, których współrzędne x, y spełniają pewne równanie algebraiczne;
jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich (woj. warm.-mazur.), na wys. 134 m;
ekon. graficzne przedstawienie różnych kombinacji ilości 2 dóbr, które mogą być wytworzone z zachowaniem warunków w pełni efektywnego wykorzystania zasobów;

Słownik języka polskiego PWN

krzywa «pojęcie geometryczne będące uogólnieniem pojęcia linii»
krzywa balistyczna «tor pocisku, na który działają tylko siły oporu powietrza atmosferycznego i ciężkości»
krzywa batygraficzna «wykres stosunków głębokościowych jezior, mórz»
krzywa charakterystyczna «zależność gęstości optycznej obrazu fotograficznego od logarytmu naświetlenia działającego na warstwę światłoczułą»
krzywa geodezyjna «najkrótsza linia na powierzchni łącząca dwa dane jej punkty»
krzywa hipsograficzna «wykres obrazujący proporcje rozmieszczenia wzniesień terenu i głębin morskich określonej części lub całości powierzchni Ziemi»
krzywa logarytmiczna «krzywa będąca wykresem funkcji logarytmicznej»
krzywy
1. «wygięty, nieprosty»
2. «niechętny, nieprzyjazny lub niezadowolony»

• krzywo • krzywość
rektyfikacja krzywej
1. «wykreślanie za pomocą cyrkla i linijki odcinka, którego długość jest równa długości pewnego łuku rozważanej krzywej»
2. «obliczanie długości łuku krzywej»
wielokąt opisany (na krzywej) «wielokąt, którego boki są styczne do danej krzywej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia