Kontekst kulturowy

Encyklopedia PWN

naukozn., metodol. obiektywny rezultat poznania nauk., uzyskany w wyniku badań;
etnologia
[gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dyscyplina naukowa, której przedmiotem badań jest człowiek jako społeczny twórca kultury;
dyscyplina nauk społecznych i dział antropologii zajmujący się człowiekiem jako istotą społeczną działającą w wytworzonym przez siebie środowisku kulturowym.
psychol., socjol. podejmowanie w określonym kontekście wymiany werbalnych i pozawerbalnych sygnałów w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania lub pogłębiania więzi międzyludzkich;
Malinowski Bronisław, ur. 7 IV 1884, Kraków, zm. 16 V 1942, New Haven (USA),
etnolog i antropolog społeczny, współtwórca i główny przedstawiciel funkcjonalizmu.
dyscyplina socjologii, której przedmiotem jest moralność traktowana jako zjawisko społ. i badana z użyciem metod i technik stosowanych w socjologii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia