zarządzanie jakością
 
Encyklopedia PWN
zarządzanie jakością,
zarządzanie, w którym zakłada się, że cele organizacji zostaną osiągnięte, gdy uwaga wszystkich pracowników będzie skierowana na osiągnięcie i utrzymanie ustalonego poziomu jakości procesów realizowanych w organizacji oraz efektów tych procesów (ogólnie, przez „jakość” rozumie się stopień zaspokojenia potrzeb wszystkich zainteresowanych: klientów, pracowników, kooperantów i in.);
zarządzanie jakością wymaga współdziałania wszystkich osób zatrudnionych w firmie. W Japonii znane jako CWQC (Company Wide Quality Control), w USA — TQM (Total Quality Management). Pojęcie jakości jest nieostre; do celów zarządzania przydatna jest robocza definicja japońska: „jakość to wszystko, co można poprawić”. Twórcą teorii zarządzania jakością był J.M. Juran (Quality Control Handbook 1951). Największe praktyczne osiągnięcia w zarządzaniu jakością ma Japonia, gdzie upowszechniono procedurę kół jakości (QC) oraz odpowiednio umotywowano pracowników do jej stosowania; w rezultacie np. w koncernie Toyota 1 pracownik zgłasza przeciętnie 46 wniosków poprawy jakości rocznie, podczas gdy w amerykańskiej filii Toyoty — 8, a w amerykańskich przedsiębiorstwach — 0,16 wniosku. Zarządzanie masowym ruchem doskonalenia jakości w Japonii (jap. kaizen) jest jedną z przyczyn wysokiej międzynarodowej konkurencyjności jej gospodarki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia