rezerwat biosfery UNESCO
 
Encyklopedia PWN
rezerwat biosfery UNESCO,
obszar unikatowy w skali świata, podlegający szczególnej ochronie ze względu na niepowtarzalne walory, np. geologiczne, rzeźby terenu, stosunków wodnych, flory lub fauny;
rezerwaty biosfery UNESCO są niezakłóconymi działalnością człowieka terenami naturalnymi, szczególnie cennymi dla badań naukowych; występują na nich biomy reprezentatywne dla określonych regionów, mogą być także z innych względów ważne dla organizujących je krajów; rezerwaty biosfery UNESCO służą przede wszystkim jako ośrodki badań naukowych (do monitoringu środowiska oraz innych obserwacji), kształcenia i szkolenia; zlokalizowane na terenach lądowych, nadbrzeżnych lub wodnych, stanowią sieć połączoną wymianą informacji naukowych; mają szczególną wartość jako punkty odniesienia lub standardy w przypadku długoterminowych zmian całej biosfery; muszą mieć zapewnioną długoterminową ochronę prawną, toteż często współistnieją z innymi terenami chronionymi, np. parkami narodowymi, rezerwatami przyrody, sanktuariami lub pomnikami przyrody (głównie w USA); rezerwat biosfery UNESCO składa się ze strefy centralnej (zasadniczej) i buforowej (zabezpieczającej); informacje o rezerwatach biosfery UNESCO zbiera i uporządkowuje UNESCO-MAB (Man and Biosphere), który zainicjował ich powoływanie i zatwierdza projekty rezerwatów zgłoszone przez krajowe komitety MAB (w Polsce komitet Człowiek i Środowisko); w 2008 istniało 531 rezerwatów w 105 krajach.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Rezerwat biosfery UNESCO, przestrzenna organizacja rezerwatów według Battise 1982: a) typowy rezerwat biosfery; b) rezerwat biosfery z dwiema strefami centralnymi wyk. A. Dukata/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia