parzystość
 
Encyklopedia PWN
parzystość, P,
fiz. wielkość charakteryzująca stany układów kwantowych (cząsteczek, atomów, jąder atomowych, cząstek elementarnych) ze względu na ich zachowanie przy odbiciu przestrzennym (inwersji przestrzennej), czyli przy zmianie zwrotu wszystkich 3 osi układu odniesienia — układ lewoskrętny zmienia się przy tym na układ prawoskrętny i odwrotnie;
jeśli po wykonaniu odbicia funkcja falowa układu kwantowego nie zmienia się, to p. tego układu jest dodatnia (P = +1), jeżeli zaś funkcja falowa zmienia znak, p. układu jest ujemna (P = −1); w każdym innym wypadku układ kwantowy nie ma określonej p. Początkowo przypuszczano, że p. jest zawsze zachowana, tzn., że p. stanu początkowego i p. stanu końcowego jest taka sama, i wiązano to z faktem, że przyroda nie rozróżnia układów prawo- i lewoskrętnych. W 1956 T.D. Lee i Ch.N. Yang wysunęli hipotezę, że p. nie jest zachowywana w procesach wywoływanych przez oddziaływania słabe, a 1957 Ch.S. Wu, A. Ambler i in. potwierdzili ją doświadczalnie (oddziaływania). Istnienie procesów zachowujących p. (uwarunkowanych oddziaływaniami elektromagnetycznymi i silnymi) umożliwia pomiar p. układów. P. układu fiz. zależy od p. jego podukładów (np. cząstek elementarnych) i od stanu ruchu względnego tych podukładów. P. mierzoną w układzie spoczynkowym układu nazywa się jego p. wewnętrzną. P. wewnętrzna układu złożonego z 2 cząstek o p. wewnętrznych P1 i P2, w stanie o orbitalnym momencie pędu określonym orbitalną liczbą kwantową l, wynosi P = P1P2(−1)l. Umownie przyjmuje się p. wewnętrzną nukleonu jako dodatnią (P = +1) i wyznacza p. wewnętrzną innych cząstek względem nukleonu, np. p. wewnętrzna mezonów π, K, ρ i ω okazuje się być ujemna (P = −1); p. wewnętrzne cząstek i antycząstek są przeciwne dla fermionów, a jednakowe dla bozonów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia