ochrona danych osobowych
 
Encyklopedia PWN
ochrona danych osobowych,
prawo zbiór przepisów określających dopuszczalność gromadzenia, przetwarzania i ujawniania danych opisujących cechy indywidualnych osób;
działalność taka jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody osób, których dane dotyczą, lub gdy jest to niezbędne ze względu na dobro społeczne. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane, może zażądać ich usunięcia lub sprostowania. W Polsce ustawa z 29 VIII 1997 O ochronie danych osobowych stworzyła podstawy do ochrony prywatności, do samodzielnego i wyłącznego decydowania, jakie informacje mogą być udostępniane osobom trzecim; organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, powoływany na 4-letnią kadencję przez sejm, któremu składa co roku sprawozdanie ze swej działalności; polska ustawa jest zgodna z międzynarodowymi konwencjami chroniącymi podstawowe prawa i wolności człowieka, m.in. konwencją Rady Europy o ochronie osób z uwagi na automatyczne przetwarzanie danych o charakterze osobowym z 1981 oraz ratyfikowanych przez Polskę Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 i Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia