konto księgowe
 
Encyklopedia PWN
konto księgowe,
ekon. urządzenie księgowe służące do ewidencji, wyrażonych w jednostkach pieniężnych, zdarzeń gospodarczych lub finansowych.
Podstawę zapisów stanowią dowody księgowe potwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej. Konto księgowe jest przeznaczone do ewidencji tylko określonego rodzaju operacji wg wyraźnie zdefiniowanych kryteriów ich rozróżniania. Konto księgowe ma charakter indywidualny, jednak nie może funkcjonować bez korespondencji z innymi kontami księgowymi, ponieważ jest podporządkowane jednej z podstawowych zasad rachunkowości: zasadzie podwójnego zapisu, która wymaga, aby każda kwota zapisana po jednej stronie konta księgowego była równocześnie zapisana po stronie przeciwnej innego konta księgowego lub innych kont księgowych w przypadku tzw. zapisu złożonego.
Konto księgowe jest oznaczone numerem i nazwą, jest elementem zbioru kont księgowych, określonym nazwą „plan konta”. Konto księgowe może być prowadzone w różnych formach, jednak zawsze powinno zawierać: numer i nazwę, datę zapisu, numer dowodu księgowego, treść zapisu, 2 strony — lewą i prawą, na których jest uwidoczniona kwota zapisu. Istotę konta księgowego oddaje stosowane w dydaktyce tzw. konto teowe. Jest to rysunek w kształcie litery T. Nad linią poziomą jest informacja o charakterze konta księgowego: symbol i nazwa, a linia pionowa dzieli strony konta księgowego na lewą, zwaną debetową (Dt) lub winien (Wn), oraz prawą — zwaną creditową (Ct) lub ma (Ma). Zapis po lewej stronie oznacza obciążenie konta księgowego, zapis po prawej — uznanie, czyli zapisanie na dobro konta księgowego. Sumy zapisów każdej ze stron tworzą obroty konta księgowego. Mogą więc być obroty debetowe i kredytowe konta księgowego. Różnice obrotów tworzą salda. Rozróżnia się saldo początkowe konta księgowego, tzw. saldo otwarcia, które jest stanem z poprzedniego okresu, i saldo końcowe konta księgowego, mogące być saldem zamknięcia konta księgowego, czyli stanem konta księgowego na koniec okresu obrachunkowego.
Konto księgowe bilansowe często rozpoczyna zapisy saldem otwarcia, ponieważ działalność podmiotu gospodarującego jest kontynuowana przez więcej niż jeden okres sprawozdawczy. Konto księgowe wynikowe nie ma salda początkowego, gdyż służy do ustalania wyniku finansowego tej działalności i w związku z tym saldo końcowe jest wykazywane w rachunku zysków i strat i przenoszone na koniec okresu na inne konto księgowe.
Kazimierz Baliński
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia