funkcje wymierne
 
Encyklopedia PWN
funkcje wymierne,
mat. klasa funkcji f, z których każdą można przedstawić w postaci ilorazu 2 wielomianów P(x) i Q(x), stopni odpowiednio n i m; czyli , gdzie an, bm ≠ 0;
funkcja wymierna jest określona dla wszystkich wartości zmiennej x (rzeczywistej lub zespolonej) oprócz tych, dla których mianownik Q(x) staje się równy zeru; pierwiastek x rzędu p mianownika Q(x) i rzędu q licznika P(x) nazywa się osobliwością usuwalną funkcji wymiernej f(x), gdy pq, lub biegunem funkcji wymiernej, gdy p >  q; funkcję wymierną można zawsze rozłożyć na ułamki proste, co ma znaczenie przy całkowaniu funkcji wymiernej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia