fotoluminescencja
 
Encyklopedia PWN
fotoluminescencja
[gr.-łac.],
luminescencja zachodząca w wyniku powrotu do stanu podstawowego cząsteczek lub atomów wzbudzonych do wyższych stanów elektronowych promieniowaniem elektromagnetycznym (zakresu widzialnego i nadfioletu).
Emisja promieniowania (światła) związana ze spinowo dozwolonymi przejściami cząsteczki (atomu) między 2 stanami singletowymi jest zw. fluorescencją; emisja związana ze spinowo wzbronionymi przejściami, o małym prawdopodobieństwie, między stanem singletowym a trypletowym (multiplety widmowe) jest zw. fosforescencją. Fluorescencja zanika szybko (10–9–10–8 s) po ustaniu wzbudzenia, fosforescencja zanika w stosunkowo długim czasie.
W procesie fluorescencji cząsteczka wzbudzona do stanu Sn przechodzi zwykle najpierw do najniższego stanu wzbudzonego S1 w wyniku przejść bezpromienistych, tj. nie związanych z emisją promieniowania (gł. przekazywanie energii w zderzeniach z innymi cząsteczkami lub wewnątrzcząsteczkowa przemiana energii elektronowej w oscylacyjną), a następnie ze stanu S1 wraca do stanu podstawowego S0 emitując promieniowanie o długości fali większej od długości fali promieniowania wzbudzającego. Jeśli nie zachodzą przejścia bezpromieniste i cząsteczka przechodzi wprost ze stanu Sn do stanu S0, emitowane promieniowanie może mieć taką samą długość fali jak wzbudzające (fluorescencja rezonansowa). Fluorescencję obserwuje się w gazach, cieczach i kryształach.
W procesie fosforescencji cząsteczka ze stanu S1 nie wraca od razu do stanu podstawowego, lecz przechodzi (w wyniku przejścia bezpromienistego) w stan trypletowy T1 o stosunkowo długim czasie życia; z tego stanu dopiero następuje przejście do stanu podstawowego S0; przejście S1T1 zachodzi pod wpływem silnego zaburzenia wywołanego np. obecnością ciężkiego atomu w cząsteczce (np. atom chloru podstawiony w miejsce atomu wodoru w cząsteczce węglowodoru) lub w jej otoczeniu (np. jony chloru, srebra itp. w roztworze); ze stanu T1 cząsteczka może przejść do stanu podstawowego emitując promieniowanie (fosforescencja), może też nastąpić przekazanie energii cząsteczki podczas jej zderzeń z cząsteczkami ośr. i tzw. wygaszenie emisji; wystąpieniu emisji sprzyja więc „usztywnienie” cząsteczek uniemożliwiające ich zderzanie się i dlatego fosforescencję obserwuje się najczęściej w lepkich cieczach i stanie szklistym. Czasami cząsteczka wraca ze stanu T1 do stanu S1 (np. pochłaniając energię ε wskutek wzbudzenia termicznego), a następnie przechodzi do stanu podstawowego emitując promieniowanie (o widmie charakterystycznym dla fluorescencji, a czasie zaniku charakterystycznym dla fosforescencji); taki proces nosi nazwę fluorescencji opóźnionej.
Fotoluminescencję wykorzystuje się m.in. do badania rozkładu poziomów energ. atomów i cząsteczek oraz ich właściwości w stanie wzbudzonym, a także w analizie chemicznej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia