Kuwejt. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Kuwejt. Gospodarka.
Kuwejt jest jednym z najbogatszych i najszybciej rozwijających się krajów arabskich; główne źródło dochodów Kuwejtu stanowi wydobycie i eksport ropy naftowej oraz zyski z zagranicznych lokat kapitałowych. Środki kapitałowe przeznacza się zapewnienie mieszkańcom wysokiej stopy życiowej oraz na rozwój przemysłu przetwórczego, infrastruktury gospodarczej, m.in. komunikacji, (bezpłatne mieszkania, szkolnictwo) i społecznej (bezpłatna, nowoczesna służba zdrowia i powszechna oświata). Produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosił 55,3 tys. dolarów USA (2007). Wojna z Irakiem 1990–91 spowodowała bardzo duże zniszczenia gospodarcze, zwłaszcza w przemyśle naftowym (Irakijczycy podpalili kilkaset szybów naftowych) oraz skażenie środowiska w strefie wybrzeża i Zatoki Perskiej (wyciek ok. 10 mln t ropy z uszkodzonych rurociągów i zbiorników na ropę). Po 1994 gospodarka kuwejcka powróciła do stanu sprzed wojny, deficyt budżetowy ograniczono przez podniesienie podatków, zmniejszenie subsydiów państwowych w rolnictwie i funduszach socjalnych oraz prywatyzację przedsiębiorstw państwowych; dopuszczono zagraniczne inwestycje w sektorze naftowym i giełdzie papierów wartościowych. Kuwejt stał się dużym inwestorem zagranicznym, wykupując udziały m.in. w niemieckim Daimler-Benz, amerykańskim Korf Industry; największy udział w tworzeniu PKB mają przemysł wraz z budownictwem (54,7% wartości) i usługi (44,9%), rolnictwo tylko 0,4%.
Przemysł. W mezozoicznych osadach (gł. kredowych piaskowcach, wapieniach i piaskach) monokliny arab., nad Zat. Perską, występują bardzo duże złoża ropy naft. (ok. 10% rezerw świat.) m.in. złoże Al-Burkan, zaliczane do największych w świecie. Wydobycie ropy naft. (106 mln t. 2003), gazu ziemnego oraz ich przetwórstwo i eksport jest kontrolowane przez państw. koncern Kuwait Petroleum Corporation. Produkcja energii elektrycznej 38,2 mld kW·h (2003). Dobrze rozwinięty przemysł rafineryjny w Mina al-Ahmadi, Mina Abd Allah i Asz-Szuajba; w rozbudowie przemysł petrochemiczny, nawozów sztucznych, materiałów budowlanych, stalownia, huta aluminium, zakłady przemysłu drzewnego, papierniczego, spoż. i odzieżowego, zwłaszcza w specjalnej strefie przem. Asz-Szuajba; na wybrzeżu działają duże zakłady odsalania wody morskiej.
Rolnictwo. Rolnictwo bardzo słabo rozwinięte; użytki rolne zajmują 7,7% pow. kraju, w tym grunty orne — 0,7%; uprawa warzyw (pomidory, ogórki, melony) oraz owoców (granaty, pomarańcze, banany, daktyle) na glebach sztucznie nawadnianych; hodowla bydła, owiec, kóz i drobiu oraz wielbłądów.
Transport i łączność. Rozwinięty transport samochodowy, rurociągowy i mor.; długość dróg kołowych wynosi 4,4 tys. km (815 utwardzonych, 1999); połączenie autostradą z Arabią Saudyjską i Irakiem; sieć rurociągów naft. do rafinerii i portów naft. (540 km), gazociągów — 169 km; gł. porty mor.: Kuwejt (również międzynar. port lotn.), Asz-Szuajba oraz Mina Abd Allah, Mina al-Ahmadi (porty naft.). Nośność floty handl. 4 mln DWT.
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 44,4 mld dol USA (2005), importu — 12,2 mld dol. USA; w eksporcie dominuje ropa naft. i produkty naft. (ok. 95% wartości wywozu) oraz skroplony gaz i nawozy sztuczne; import obejmuje maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy oraz wyroby przem., żywność, artykuły konsumpcyjne; gł. partnerzy handl.: Japonia, USA, Korea Południowa, Tajwan, Niemcy, Singapur.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia