Ekwador. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Ekwador. Gospodarka.
Gospodarka Ekwadoru opiera się na wydobyciu ropy naftowej i szybko rozwijającym się sektorze usług (głównie turystyka) oraz rolnictwie; PKB wg parytetu siły nabywczej wynosi 7,1 tys. dolarów USA na 1 mieszkańca (2007); po dość szybkim 1970–80 rozwoju przemysłu przetwórczego narosło zadłużenie zagraniczne (do 12 mld dolarów USA — 1991) oraz spadło średnie roczne tempo wzrostu produktu krajowego brutto, z 8,7% w 1965–80 do 1,5% w 1980–87; programy stabilizacyjne wprowadzane pod kontrolą Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Reformy gospodarcze 2000, w tym przyjęcie dolara USA za oficjalną walutę kraju, ustabilizowały gospodarkę. Rozwój gospodarczy w pierwszych latach XXI w. związany był ze wzrostem cen ropy naftowej na rynkach światowych; mimo to rząd podejmuje kroki w celu zmniejszenia stopnia uzależnienia dochodów państwa od wahań cen ropy.
Przemysł. W przemyśle, który wytwarza 31,2% wartości PKB pracuje 24% ludności zawodowo czynnej; wydobycie ropy naft., gazu ziemnego, rud cynku, miedzi, ołowiu, srebra oraz złota; przemysł spoż., włók., cementowy; rzemiosło (m.in. wyrób kapeluszy panama). Produkcja energii elektrycznej 11,3 mld KW·h (2003).
Rolnictwo. Rolnictwo (dostarcza 7% wartości PKB) cechuje duży udział gospodarstw wielkoobszarowych w ogólnej powierzchni użytków rolnych; Ekwador jest jednym z gł. na świecie eksporterów bananów; poza bananami uprawia się kakaowiec, palmę oleistą, trzcinę cukrową, ziemniaki, ryż, kukurydzę, bawełnę, kawę, drzewa cytrusowe (gł. pomarańcze), maniok, soję, ananasy i in.; hodowla trzody chlewnej, bydła, owiec, koni, kóz; eksploatacja lasów (drzewo balsa, chinowiec, mahoniowiec); użytki rolne zajmują ok. 29% pow. kraju.
Transport i łączność. Sieć komunik. słabo rozwinięta; długość dróg kołowych wynosi 43,2 tys. km (2003); długość linii kol. — 966 km; Ekwador przecina Droga Panamer.; transport gł. samoch.; gł. port mor. — Guayaquil; międzynar. porty lotn.: Quito, Guayaquil; sieć telefonii stacjonarnej na podstawowym poziomie; w użyciu 3,5 mln telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Ekwador ma dodatnie saldo handlu zagr. (eksport 9,2 mln dol. USA, import 8,4 mln dol. USA, 2005). Eksport ropy naft. (44% wartości wywozu), bananów, ziarna kakaowego, kawy, kwiatów ciętych; import maszyn i urządzeń (w tym sprzętu telekomunik.), środków transportu, chemikaliów, energii elektrycznej; gł. partnerami handl. są: USA (ok. 70% obrotów), Kolumbia, Panama, Peru.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia